Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Xem thêm >>

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành...
Triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 Triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
     Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy...
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022
     Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Nhằm phát động phong trào thi đua để tạo động lực, thúc đẩy các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC,...
Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Căn cứ Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  ...
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
     Thực hiện Công văn số 432/SNV-CCHC ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Sở Nội vụ về hướng dẫn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Ngày 09 tháng 3 năm...
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022 Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022
     Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số năng lực...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
     Mục đích giúp UBND tỉnh nắm được tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC và xây dựng CQS tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo, điều hành về CCHC và...
Đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
     Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác...
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
     Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
    Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,...
Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật năm 2022 Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật năm 2022
      Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến,...
Theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2022 Theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2022
          Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
Ngày 14/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
          Nhằm mục đích k iểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, cải cách...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
      Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  ...

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 143
  Tổng lượt truy cập: 2110612