Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh tiền Giang
29/11/2021

Huỳnh Thị Tú Quyên – Sở TNMT

Hình: xã Đoàn Phú An phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã

thực hiện mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa "

 

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 30/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ- TTg.

I.     Mục đích yêu cầu

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lông thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

II.  Đối tượng tuyên truyền

- Cộng đồng dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Các phóng viên, biên tập viên Báo Ấp Bắc, Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh; Công chức, viên chức các Đài truyền thanh huyện, xã; Công nhân, sinh viên, học sinh học tập trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các văn bản của Trung ương và địa phương có liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Cụ thể:

+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

+ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

+ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;

+ Quyết định số 175/QĐ- TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án án “Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”

+ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; các mô hình thu gom, xử lý rác thải nhựa.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các nhiệm vụ chung

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

Tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực môi trường, tác hại của chất thải nhựa và nội dung kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, hội viên thông suốt thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025” tại địa phương.

Tham dự các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền trong phạm vi của Đề án do các cơ quan Trung ương tổ chức.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Biên soạn, cung cấp tài liệu về tác hại của rác thải nhựa cho các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa một lần, về tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy, về phân loại chất thải, chất thải nhựa.

Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đất ngập nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ Biển và Hải đảo.

2.2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cân đối, bố trí ngân sách cho các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để triển khai các nhiệm vụ được phân công.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền cho lực lượng công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy về phân loại chất thải, chất thải nhựa, kết hợp vận động toàn ngành, học sinh, sinh viên thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hàng năm tổ chức các cuộc thi, phát động các phong trào về phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, sinh viên.

2.4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tổ chức tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa tại các khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bằng các hình thức như: Loa phát thanh, treo băng rôn, áp phích, phát tờ rơi, vận động sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

2.5 Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thông tin đầy đủ các hoạt động triển khai thực hiện của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

2.6. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy; các phong trào thu gom, xử lý chất thải nhựa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý rác thải nhựa.

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tái chế chất thải các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy và có chính sách hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị căn cứ nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và năm (trước ngày 20/11) các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 325
  Tổng lượt truy cập: 1619254