Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
29/11/2021

Phòng Quản lý môi trường – Sở TNMT

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút CORONA gây ra về việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-BCĐ ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút CORONA gây ra về việc phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 3405/UBND-KT ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn số 2706/STNMT-QLMT về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tương ứng với từng cấp độ dịch như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Hướng dẫn này được áp dụng để quản lý, xử lý đối với tất cả các loại chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, các Bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả khu vực phong tỏa trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu, cụm công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Việc khử khuẩn, vệ sinh bề mặt môi trường, bố trí thiết bị, dụng cụ thu gom chất thất thải tại khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, các Bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả khu vực phong tỏa trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu, cụm công nghiệp) được thực hiện theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế.

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

Việc xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quản lý chất thải nguy hại, Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các quy định về quản lý chất thải khác.

III. CÁC CẤP ĐỘ DỊCH

Các cấp độ dịch áp dụng trong hướng dẫn này căn cứ vào Quyết định số 1354/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút CORONA gây ra về việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể như sau:

- Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh Tiền Giang.

- Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xác định đầu tiên xâm nhập và dịch có lây nhiễm thứ phát đến 10 trường hợp.

- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên 10 trường hợp mắc.

IV. PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ

1. Chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị hoặc nghi ngờ mắc COVID-19

- Tất cả chất thải rắn phát sinh tại các khu vực này đều được coi là chất thải lây nhiễm, phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. Việc phân loại, lưu giữ tạm thời, khử khuẩn chất thải tại các khu vực này thực hiện theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế.

- Xử lý chất thải: Tất cả chất thải rắn phát sinh tại các khu vực này được xử lý theo Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và tại Nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng (địa chỉ: ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) trên cơ sở Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 và Văn bản số 17/2021/CV ngày 09/6/2021 của Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng.

- Các Cấp độ thực hiện:

+ Cấp độ 1: Thực hiện theo Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy mô, công suất của các công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế hiện có của các bệnh viện, cơ sở y tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (xem tại phụ lục đính kèm).

+ Cấp độ 2, cấp độ 3: Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và vận chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng (công suất xử lý của lò đốt chất thải nguy hại là 900 kg/giờ = tương đương khoảng 21,6 tấn/ngày).

Khối lượng chất thải khu vực này được tính toán theo khối lượng phát sinh của Quyết định 1354/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút CORONA gây ra về việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể: 0.86 kg/giường/ngày x 2.450 giường = 2,107 tấn/ngày.

Khối lượng chất thải phát sinh tại các khu cách ly theo cấp độ 1 (bổ sung khu cách ly 30 giường), cấp độ 3 (bổ sung khu cách ly 300 giường), cụ thể khối lượng chất thải phát sinh: 0,86 kg/giường/ngày x 330 giường = 0,283 tấn/ngày.

- Việc tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, thỏa thuận chuyển giao, xử lý chất thải y tế giữa các đơn vị trên cơ sở tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

2. Chất thải rắn phát sinh khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú (đối với các trường hợp F2, F3)

- Chất thải phát sinh tại khu vực này (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng…) được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70o độ để khử trùng (việc khử trùng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế), buộc chặt miệng túi, sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy kín đặt trong phòng của người được cách ly.

- Trường hợp trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì phải khử trùng và xử lý như chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và thực hiện xử lý theo Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và tại Nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng.

- Trong trường hợp hết thời gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đụng chất thải và xử lý như chất thải thông thường là chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt do Ủy ban nhân dân cấp xã/cấp huyện hợp đồng/chỉ định để thực hiện công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

3. Đối với chất thải rắn khu vực phong tỏa

- Chất thải rắn khu vực phong tỏa phải phải được khử trùng (việc khử trùng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế) trước khi vận chuyển, xử lý.

- Việc thu gom vận chuyển, xử lý do Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã hợp đồng/chỉ định đơn vị thực hiện công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thực hiện theo quy định về quản lý chất thải.

- Đối với chất thải rắn phát sinh khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú tại khu vực này được thực hiện theo Mục 2 Phần IV nêu trên..

4. Đối với chất thải rắn phát sinh tại khu vực sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Trong thời gian phong tỏa hoặc cách ly tại các khu vực sản xuất, nhà máy, tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp liên quan đến COVID-19, khi đã phân định khu vực cách ly trong nội bộ cơ sở ( khu vực dương tính (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, khu cách ly F1)) thì xử lý như tại Mục 1 Phần IV nêu trên (đơn vị xử lý Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng).

Trong trường hợp Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng không đáp ứng khả năng xử lý thì các Doanh nghiệp có thể chuyển giao cho các đơn vị xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế theo Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đơn vị trực tiếp làm đầu mối để xử lý chất thải trong trường hợp này: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh).

- Đối với các khu vực còn lại trong khuôn viên doanh nghiệp (khu vực thuộc đối tượng F2, F3): Việc thu gom xử lý chất thải tại khu vực này được thực hiện như tại Mục 2 Phần IV của Hướng dẫn này, cụ thể:

+ Trường hợp trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì phải khử trùng và xử lý như chất thải rắn phát sinh như tại Mục 1 Phần IV nêu trên (đơn vị xử lý Công ty TNHH Môi trường Tươi Sáng hoặc các đơn vị xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế theo Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Trong trường hợp hết thời gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đụng chất thải và xử lý như chất thải thông thường. Đơn vị thu gom, xử lý chất thải là đơn vị ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

5. Về xử lý nước thải

- Thực hiện theo điểm d, Mục 1 phần B Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19 Ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Nước thải phát sinh tại các nhà máy, khu vực sản xuất được thu gom, xử lý tập trung tại hệ thống xử lý nước thải của đơn vị; đảm bảo khử khuẩn, khử trùng đạt theo quy định.

Trên đây là Hướng dẫn về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi đến các đơn vị liên quan để nghiên cứu, phối hợp thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các kiến nghị, đề xuất khác liên quan đến nội dung Hướng dẫn, kính đề nghị các đơn vị phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

Đính kèm: Phụ lục Danh sách các Cơ sở y tế có hệ thống xử lý chất thải y tế.

 

 

PHỤ LỤC

Danh sách các Cơ sở y tế có công trình, hệ thống xử lý chất thải y tế

Đính kèm: Hướng dẫn số 2706 /HD-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

tt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Công suất công trình xử lý

chất thải rắn y tế lây nhiễm

Công suất hệ thống

xử lý nước thải

(m3/ngày)

Lò đốt (kg/mẻ)

Lò hấp (kg/mẻ)

 

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

Quốc lộ 1, ấp An Thuận, xã An Cư, huyện Cái Bè

-

30

60

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy

tỉnh lộ 875B, ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

-

-

50

 1.  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Quốc lộ 1, phường 4, thị xã Cai Lậy

30

90

400

 1.  

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Tây

ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

90

-

50

 1.  

Trung tâm  Y tế huyện Tân Phước

Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

-

30

120

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

-

30

50

 1.  

Bệnh viện Tâm Thần

ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

-

-

300

 1.  

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang

ấp Long Mỹ, xã phước Thạnh, Mỹ Tho

-

70

80

 1.  

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

04A, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

-

-

180

 1.  

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

02, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

-

-

800

 1.  

Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang

03 đường Thủ Khoa Huân, Phường 1, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

-

-

100

 1.  

Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho

57 Đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

-

-

15

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo

Xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo

-

30

120

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông

Xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

-

30

30

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

-

30

50

 1.  

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông (Cơ sở 2)

ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

-

30

50

 1.  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công

Đường tỉnh 862, phường 5, thị xã Gò Công

30

60

320

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 302
  Tổng lượt truy cập: 1619231