Truy cập nội dung luôn

QUY HOẠCH QUY HOẠCH

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang

Ngày 06/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 175.209 ha, chiếm 69,74% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh
Ngày 06/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 175.209 ha, chiếm 69,74% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh
Trong 175.209 ha đất nông nghiệp, nhiều nhất là đất trồng lúa với 78.000 ha, tiếp đến là đất trồng cây lâu năm 75.290 ha, đất rừng sản xuất 6.012 ha, đất rừng phòng hộ 3.695 ha, đất nuôi trồng thủy sản 8.232 ha.
Đối với đất phi nông nghiệp, theo quy hoạch, đến năm 2020 có 73.308 ha, chiếm 29,18% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó, đất khu công nghiệp 3.085 ha; đất an ninh 1.606 ha; đất phát triển hạ tầng là 22.212 ha; đất ở tại đô thị là 1.250 ha...
Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt; tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.
Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; đảm bảo lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa.
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Tỉnh Tiền Giang cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Mai Văn Vàng - Phòng Quản lý Đất đai

Tin liên quan
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang    05/04/2019
Quy hoạch Bảo vệ Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang    06/04/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 2130092