Truy cập nội dung luôn

QUY HOẠCH QUY HOẠCH

Quy hoạch Bảo vệ Môi trường

Ngày 28/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 672/QĐ-STNMT phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Quy hoạch có các nội dung chính như sau:
Ngày 28/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 672/QĐ-STNMT phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Quy hoạch có các nội dung chính như sau:
*    Quan điểm:

- Bảo vệ môi trường là một trong những nội dung cơ bản để phát triển bền vững, phải được thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội nên quy hoạch bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để phát triển bền vững.

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình và mọi công dân trong tỉnh, bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, khu vực và toàn cầu cho nên trong tổ chức thực hiện phải kết hợp giữa đầu tư của nhà nước với huy động các nguồn lực trong xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế.

- Bảo vệ môi trường phải trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật đi đôi với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người dân và toàn xã hội.

- Bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, theo nguyên tắc phòng ngừa là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; hoạt động bảo vệ môi trường phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, với khoa học công nghệ là công cụ hữu hiệu trong bảo vệ môi trường.

*    Mục tiêu tổng quát:

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 có cơ sở khoa học và thực tiễn làm định hướng bảo vệ và cải thiện môi trường cho các vùng, các ngành, lĩnh vực trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 nhằm đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

*    Mục tiêu cụ thể:

- Xác định rõ đặc điểm hiện trạng môi trường và kinh tế xã hội các vùng môi trường và dự báo diễn biến các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện phân vùng môi trường tỉnh Tiền Giang có cơ sở khoa học và thực tiễn dựa theo các tiêu chí về môi trường tự nhiên và Kinh tế - Xã hội. Mỗi vùng có các đặc thù về tự nhiên và KT-XH, mỗi vùng có nhiều tiểu vùng. Lập các bản đồ phân vùng môi trường.

- Xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang theo từng vùng môi trường và theo ngành/lĩnh vực ưu tiên gắn kết với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho từng vùng, tiểu vùng môi trường và cho một số ngành có tiềm năng tác động xấu đến môi trường.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý môi trường của tỉnh (qua tập huấn về Quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường).

*    Phạm vi quy hoạch:

- Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Về thời gian: đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

*    Các giải pháp để thực hiện quy hoạch:

- Giải pháp tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:

- Giải pháp giáo dục môi trường và xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường:

- Giải pháp tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường.

- Giải pháp Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang

-  Giải pháp phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm  phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác bảo vệ môi trường.

- Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế
          Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai công bố Quy hoạch này theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang tại Công văn hướng dẫn số 310/SKH&ĐT-TH  ngày 18 tháng 3 năm 2014; dự kiến công bố trong tháng 7 năm 2014.

Tin liên quan
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang    05/04/2019
Quy hoạch Bảo vệ Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch Hệ thống Quan trắc Môi trường    06/04/2015
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của tỉnh Tiền Giang    06/04/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 77
  Tổng lượt truy cập: 2130119