Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Tiền Giang triển khai tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” năm 2022.
31/05/2022

Poster tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

          Nhận thức rõ tầm quan trọng về vị trí, vai trò trong Chiến lược kinh tế biển của Chính phủ trong thế kỷ 21 – thế kỷ của Đại dương, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” đã được cụ thể hóa tại Điều 7 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới với các hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về khai thác bền vững tài nguyên biển và chiến lược giữ gìn toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trong quá trình xây dựng và phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác Quốc tế.

          Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức lần đầu ở nước ta từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2009 và được xem là mốc sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực Biển và Hải đảo Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, hàng năm, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới đều được tổ chức với một chủ đề cụ thể.

          Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững. Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta

Băng ron tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 được treo tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

          ​​Để tạo thành một chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới 2022 của Quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch số 1918/KH-STNMT ngày 16/5/2022 tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển vả Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trong đó có việc treo băng ron tuyên truyền tại 172 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh và trụ sở Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thị, thành; đăng thông tin tuyên truyền trên wesside Sở Tài nguyên và Môi trường; các huyện tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho nhân dân trên địa bàn. Nhằm tăng hiệu quả truyền thông, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội. Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghi lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghi lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Võ Minh Quang – Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 64
  Tổng lượt truy cập: 2130106