Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
16/03/2023

     Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC của Ngành, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC và các kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn; Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng trong nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính của Ngành.

     Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Sở Tài nguyên đã ban hành Kế hoạch số 972/KH-STNMT kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường:

     Với những nội dung tuyên truyền trong năm 2023 như sau:

     + Tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

     + Tuyền truyền các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Trung ương và địa phương; kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên các lĩnh vực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     + Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

     + Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh. Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     + Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn ban hành, thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Sở; tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công.

     + Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

     + Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở, kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

     + Tuyên truyền bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố; công khai số liệu hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

     + Tuyên truyền về Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng Chính phủ điện tử nói chung và Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang nói riêng, nhất là cách thức sử dụng, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ thủ tục, nhằm giúp cho công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thấy được lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

     Bằng các hình thức tuyên truyền: 

     + Đăng tải các tin, bài liên quan đến công tác CCHC trên trang thông tin điện tử của Sở. Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên website của Sở.

     + Tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

     + Công khai, niêm yết các quy trình giải quyết TTHC của Sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, tại Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện:  Nội dung các TTHC được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu.

Download

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 68
  Tổng lượt truy cập: 2130110