Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023
16/03/2023

     Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức cơ quan trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả của cải cách hành chính. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 954/KH-STNMT ngày 10 tháng 3 năm 2023 tổ chức thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 với các nội dung:

     + Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của ngành, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm.
     + Phát động toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch.
     + Thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

     + Tích cực tham gia các cuộc thi về cải cách hành chính do tỉnh tổ chức.

     + Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện tốt chế độ báo cáo, sơ kết và tổng kết năm.

     + Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Định kỳ việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

     + Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi của ngành.

     + Thường xuyên theo dõi việc thi hành pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về lĩnh vực ngành.

     + Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

     + Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
     + Kịp thời cập nhật các TTHC do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang thông tin điện tử của Sở về thủ tục hành chính của Ngành.
     + Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.
     + Thực hiện đầy đủ thông tin báo cáo theo đúng thời gian.

     + Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức của Sở, Sở thực hiện giao chỉ tiêu biên chế đến các phòng bố trí công chức vào vị trí việc làm theo biên chế được giao, đồng thời đảm bảo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp.
     + Thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định.

     + Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
     + Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức chấp hành đúng các nội quy,
quy chế của cơ quan. Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức cơ quan.

     + Xây dựng tiêu chí và đánh giá xếp loại đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thành, thị.
     + Báo cáo, thống kê về công chức, viên chức đúng thời gian quy định. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức cuối năm và gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian theo quy định.

     + Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
     + Ban hành và áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ đối với cơ quan và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định.

     + Tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và cổng dịch vụ công, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

    + Duy trì Cổng thông tin điện tử của Sở hoạt động thông suốt đảm bảo cung cấp thông tin về thực hiện TTHC của đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện TTHC.
     + Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và liên thông 4 cấp.

     + Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về đất đai của ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).
     + Tất cả công chức làm công việc chuyên môn của cơ quan có trách nhiệm thực hiện đẩy đủ việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng có hiệu quả hộp thư công vụ của tỉnh và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào công tác chuyên môn.

     + Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
     + Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong các lĩnh vực.
     + Thực hiện giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Download

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 2130093