Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường quý 1 năm 2023.
16/03/2023

     Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quý 1 năm 2023, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được những kết quả như sau: 

    * Về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

     Sở thực hiện cập nhật, tham mưu công bố thủ tục hành chính đạt 100% thủ tục theo quy định. Sở đã công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường được niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://stnmt.tiengiang.gov.vn và tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn của Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu khi có nhu cầu.

     - Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 01 Quyết định (Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang)

     - Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 00.

     - Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 109 thủ tục; trong đó số TTHC được công khai 109 thủ tục.

     - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 109

    * Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

     Tổng số hồ sơ nhận giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong kỳ báo cáo là 19.957 hồ sơ (nhận trực tuyến là 162 hồ sơ); tồn kỳ trước chuyển sang là 2.889 hồ sơ; đã giải quyết 20.094 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 17.634 hồ sơ, tỷ lệ 87,8%; giải quyết đúng hạn là 2.096 hồ sơ, tỷ lệ 10,4%, quá hạn 364 hồ sơ, tỷ lệ 1,8%; còn lại đang giải quyết là 2.750 hồ sơ.

     - Lĩnh vực đất đai:

     + Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 10 hồ sơ đất tổ chức, tồn kỳ trước 02 hồ sơ, đã giải quyết 09 hồ sơ (trước hạn 09 hồ sơ, tỷ lệ 100%); đang giải quyết 03 hồ sơ.

     + Hồ sơ cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân: Đã tiếp nhận trong kỳ là 20.013 hồ sơ (bao gồm hồ sơ GDBĐ), tồn kỳ trước chuyển qua 2.548 hồ sơ. Hồ sơ đã giải  quyết 19.899 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn 17.473 hồ sơ (chiếm 87.8%); đúng hạn 2.087 hồ sơ (chiếm 10,5%); đã giải quyết quá hạn 339 hồ sơ (chiếm 1,7%). Hồ sơ chưa giải quyết 2.660 hồ sơ. Hồ sơ giao dịch bảo đảm nhận 7.212 hồ sơ, giải quyết trước hạn 11.223 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

     - Lĩnh vực môi trường: Sở đã nhận 34 hồ sơ, tồn kỳ trước 31 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn 56 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, còn lại 09 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

     - Lĩnh vực tài nguyên Nước, Khoáng sản và Biển: Sở đã nhận 145 hồ sơ, tồn kỳ trước 26 hồ sơ; đã giải quyết 125 hồ sơ, trước hạn 100 hạn tỷ lệ 80%; quá hạn 25 hồ sơ, tỷ lệ 20%); đang giải quyết 75 hồ sơ.

     * Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Sở thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định.

     - Thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sở đã triển khai đến cán bộ công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh, Sở đã Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2676/KH-STNMT ngày 02/7/2021 về Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngành Tài nguyên và Môi trường.

      Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia về lĩnh vực đất đai tại 11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

     - Tỉ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa: 109 thủ tục

     + Lĩnh vực đất đai: 45/45 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin ĐC: 02/02 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực tài nguyên Nước: 17/17 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực Khoáng sản: 17/17 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực Biển, Hải đảo: 12/12 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực khí tượng, thuỷ văn: 03/03 thủ tục (đạt 100%).

     + Lĩnh vực môi trường: 09/09 thủ tục (đạt 100%).

     + Đăng ký giao dịch bảo đảm: 05/05 thủ tục (đạt 100%).

     * Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

     - Sở đã triển khai nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho toàn thể công chức của Sở, đặc biệt là công chức phụ trách công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và các công chức có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của Sở biết để thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo chính xác, công khai và minh bạch từ khâu tiếp nhận, chuyển xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

    - Thực hiện cập nhật kết nối, tích hợp thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC công khai trên trang thông tin của Sở và trang dịch vụ hành chính công thường xuyên và kịp thời.  

    - Thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho công chức Sở theo Công văn số 4414/UBND-KSTT của UBND tỉnh ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi dịch vụ định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia.

    - Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị là 109 thủ tục:

    + Tổng số TTHC được cung cấp DVC trực tuyến mức độ 2: 28.

    + Tổng số TTHC được cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3: 52.

    + Tổng số TTHC được cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4: 29.

    - Trong quý 1, năm 2023, Sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 11/11 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đã chuyển trả là 12.062 giấy. Thực hiện chuyển thông tin đất đai trên phần mềm liên thông thuế là 25.018 phiếu, hướng dẫn viết tờ khai trên phần mềm kê khai đăng ký là 3.589 hồ sơ.

     - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đem lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày càng được nâng cao. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Sở thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính như công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tra cứu. Công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính được thực hiện theo kế hoạch đề ra.

     - Trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện:

     + Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Thực hiện các hướng dẫn triển khai nghiệp vụ về kiểm soát TTHC.

     + Tăng cường phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để việc kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng chặt chẽ.

     + Duy trì tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Thường xuyên nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

     + Thực hiện tuyên truyền công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở.

     + Tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     + Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 2130102