Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt Vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt
STT Tên công trình Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ấp ...
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
    Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ...