Truy cập nội dung luôn

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế - việc kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố môi trường – vấn đề ô nhiễm môi trường

Nguyễn Thành Tâm – TP. Quản lý môi trường

 

          Chủ trương "Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế" đã được khẳng định trong Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách  về bảo vệ môi trường "Thu hút đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường"; Quyết định số 3144/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị  về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" cũng khẳng định mục tiêu "không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế"

          Đối với tỉnh Tiền Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã xác định 4 quan điểm cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có khẳng định chủ trương "Kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng".

          Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND tỉnh và cũng đã tham gia nhiều ý kiến trên lĩnh vực môi trường đối với nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường ngay từ đầu đối với các dự án đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiều ý kiến đề xuất không tiếp nhận đầu tư ngay từ đầu đối với nhiều dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, như: dự án nhà máy giấy Đại Dương tại KCN Long Giang; dự án khí công nghiệp của Công ty TNHH Sing Inducstrial Gas Việt Nam; đề nghị chuyển đổi loại hình, nguyên liệu sản xuất của nhà máy bao bì Nguyên Hân; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh không thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đối với dự án tái chế nhôm của Công ty TNHH Nam Nguyên…Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã có ý kiến không đồng ý tăng quy mô công suất đối với các dự án hoạt động tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có nhiều phản ánh của cử tri, người dân…Sở TN&MT cũng đã tập trung xử lý các điểm nóng môi trường về mùi hôi tại các khu công nghiệp như đối với Công ty Uni-President Việt Nam, Công ty Tongwei Việt Nam, yêu cầu doanh nghiệp có giải pháp thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý khí để hạn chế và kiểm soát mùi hôi từ hoạt động sản xuất.

          Đối với công tác kiểm soát nguy cơ gây sự cố môi trường và các vấn đề ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT luôn quan tâm thực hiện, được thể hiện trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. Đối với các dự án quy mô lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đều có yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải và truyền dữ liệu về Sở TNMT để được theo dõi, giám sát liên tục. Tính đến thời điểm hiện nay, có 7 doanh nghiệp có quy mô xả thải lớn (lớn hơn 1.000m3/ngày.đêm) đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị để theo dõi. Ngoài ra, đối với các kho, tổng kho xăng dầu cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định để các cơ sở, doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện. Ứng phó kịp thời với một số sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh như: Sự cố cháy Kho vật tư nông nghiệp Trường Sơn, Sở TNMT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để tổ chức ứng phó với sự cố, như xây dựng phương án xử lý sự cố, tổ chức quản lý và xử lý chất thải từ sự cố tại hiện trường, các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình xử lý sự cố, đánh giá chất lượng môi trường trong giai đoạn xử lý sự cố, công khai thông tin về xử lý sự cố đến người dân và phương tiện trên truyền thông, đánh giá chất lượng môi trường và sự lan truyền ô nhiễm môi trường sau khi hoàn thành xử lý sự cố, đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau xử lý sự cố. Kết quả thực hiện các giải pháp đến thời điểm hiện nay đạt kết quả tốt, khắc phục có hiệu quả trong xử lý và ứng phó với sự cố; Đối với sự cố lật xe hóa chất tại huyện Cái Bè, Sở TNMT đã kịp thời phối hợp tốt với các cơ quan liên quan ứng phó, xử lý nhanh chóng, kịp thời không để gây hậu quả nghiệm trọng ...

          Đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh, hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều có xây dựng kế hoạch kiểm tra. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tiến hành xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.  Đối với các vấn đề môi trường nông thôn, Sở TNMT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 01/6/2020 về Bảo vệ môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kế hoạch đã xác định 12 nội dung mà các Sở, ngành, địa phương phải thực hiện để cải thiện môi trường nông thôn trong thời gian tới. Ngoài ra, Sở TNMT cũng đã phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời nội dung các đơn, thư phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đường dây nóng phản ánh ô nhiễm môi trường của Sở và Tổng cục Môi trường được duy trì vận hành thường xuyên để xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Hàng năm tiếp nhận khoảng 50 phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường.

          Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua cũng có những thuận lợi, khó khăn sau:

          - Đối với việc tiếp nhận các dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án, đây là cơ sở quan trọng để xem xét quyết định đối với các dự án đầu tư, trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các chủ đầu tư dự án được hướng dẫn các quy định, biện pháp bảo vệ môi trường ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Việc xem xét, loại bỏ những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao được xem xét trong giai đoạn này nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngay từ bước đầu của việc lập dự án đầu tư.

          - Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ đã xác định cụ thể danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (17 loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm), đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xem xét, tiếp nhận đối với các dự án đầu tư.

          - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương về các vấn đề có liên quan trong việc thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giám sát chặt chẽ của HĐND, MTTQ các cấp trong vấn đề bảo vệ môi trường.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, cũng còn nhiều vấn đề khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường. Đó là:

          - Sự phát triển tự phát của các cơ sở sản xuất, kinh doanh không phù hợp với quy hoạch, xen lẫn trong các khu dân cư... chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn diễn ra, gây bức xúc ytong nhân dân và khó khăn trong công tác xử lý.

          - Các kế hoạch ứng phó sự cố mặc dù đã được các cơ sở xây dựng nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố xảy ra. Gần đây có nhiều vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến môi trường, như: Cháy Kho chất thải của Công ty Á Châu, cháy 7 căn nhà tại khu vực Chợ Mỹ Tho, cháy Công ty Kang na, sự cố rò rỉ Amoniac tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, cháy kho Vật tư Nông nghiệp Trường Sơn, sự cố lật đổ xe hóa chất tại huyện Cái Bè… làm cho dư luận quan tâm lo lắng. Qua các sự cố môi trường cho thấy, các quy định và cơ chế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường chưa được các cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và an toàn sự cố môi trường.

          - Vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, kênh rạch bị ô nhiễm, công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường trong trồng trọt và chăn nuôi hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

          - Các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đều trong tình trạng quá tải, chỉ là các bãi đổ chứa rác, chưa thực hiện đúng quy trình chôn lấp hợp vệ sinh (chưa đảm bảo quy trình chôn lấp, chưa có giải pháp xử lý nước rỉ rác, chưa kiểm soát được khí thải phát sinh), đặc biệt mùi hôi và nước rỉ rác luôn có khả năng ảnh hướng đến môi trường xung quanh. Việc chậm đầu tư xây dựng các bãi rác theo quy hoạch cũng phát sinh nhiều vấn đề môi trường bức xúc trong nhân dân dân.

          Để công tác bảo vệ môi trường đáp ứng được yêu cầu phát triển phù hợp với chủ trương của Trung ương và của tỉnh, xin có một số đề xuất như sau:

          - Các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách  nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai có hiệu quả và đạt các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 84/CTHĐ-UBND  ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương "Kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng" và các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh trên địa bàn.

          - Tiếp tục phát huy vai trò của của Tổ Thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để xem xét, áp dụng chặt chẽ các quy định pháp luật về môi trường, loại hình đầu tư, hạn chế tiếp nhận các dự án đầu tư thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (17 loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm), để đề xuất với UBND tỉnh.

          - Đối với các vấn đề môi trường nông thôn, các địa phương phải triển khai có hiệu quả Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 01/6/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia công tác bảo vệ môi trường, trở thành thói quen trong cuộc sống.

          - Khẩn trương kêu gọi đầu tư các khu xử lý chất thải rắn phía Đông, phía Tây của tỉnh và mở rộng bãi rác Tân Lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện nay.

-             - Đối với những trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, nhằm phòng ngừa, răn đe chung            trong toàn xã hội./.​

 


Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên    07/04/2021
Thông báo về việc hướng dẫn và yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt    30/03/2021
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2021    22/02/2021
Công văn về việc phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải    19/02/2021
Công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã    19/02/2021
Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế - việc kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố môi trường – vấn đề ô nhiễm môi trường    25/12/2020
Đoàn Thanh niên thành phố Mỹ Tho triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm túi nilong – Chợ thân thiện môi trường”    23/11/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    09/11/2020
Công văn v/v phối hợp thông báo tạm dừng chuyển giao chất thải cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường Mỹ Nga    02/11/2020
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh TG, giai đoạn 2015-2020    02/11/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 48
  Tổng lượt truy cập: 1400844