Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 7 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2706/BC-STNMT Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016BÁO CÁO
Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 7 năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch công tác của trung ương địa phương giao, trong tháng 7 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

I- Công tác tuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 08/7/2016, Sở đã tổ chức truyên tryền pháp luật tháng 6 năm 2016 với 90/196 công chức, viên chức và người lao động của Sở tham dự (đạt tỷ lệ 45,92%) với nội dung triển khai Luật Khí tượng thuỷ văn, các văn bản của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

II- Công tác cải cách thủ tục hành chính

1- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Có biểu mẫu kèm theo)

2- Công tác cải cách hành chính

 Ban hành Kế hoạch số 5414/KH-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 21/01/2016 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Hiện Sở đang tiến hành rà soát thủ tục hành chính về lĩnh vực ngành theo kế hoạch đề ra.

 III- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do trình độ am hiểu pháp luật và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế, nên chất lượng các cuộc tuyên truyền pháp luật chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH

I- Công tác quản lý nhà nước về đất đai

1- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Về công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020: đã dự thảo báo cáo, số liệu và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đang chờ chỉ tiêu phân khai của Chính phủ cho tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp.

- Các địa phương đã tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và đang chờ chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. Hiện nay, 11 huyện, thành phố, thị xã đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020.

Tuy nhiên, việc chờ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất làm ảnh hưởng đến công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Do đó, ngày 21/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2687/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho gia hạn thời gian hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh đến hết tháng 12 năm 2016 và thời gian hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 hết tháng 7 năm 2017.

2- Công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

Đang chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính các xã thuộc huyện: Chợ Gạo, Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

3- Về công tác thống kê đất đai, quản lý đất công

Thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để kiểm tra nhà nước về đất đai đối với các tổ chức  được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (kiểm tra DNTN Xây dựng và Thương mại Hiệp Tâm tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo).

4- Đăng ký giao dịch bằng quyền sử dụng đất

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tổ chức 57 trường hợp :

Đăng ký thế chấp 51/51 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 05/05 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 01/01 trường hợp.

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, cá nhân 2.886 trường hợp:

Đăng ký thế chấp 1.500/1.500 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 1.365/1.365 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 21/21 trường hợp.

6- Công tác định giá đất

- Chủ trì phối hợp với các ngành có ý kiến về đơn giá bồi thường đất, về chính sách bồi thường của 04 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 12 công trình.

- Chủ trì phối hợp với Tổ nghiệp vụ (Hội đồng Thẩm định các phương án bồi thường tỉnh) có ý kiến về đơn giá bồi thường, giá khởi điểm; đơn giá giao, thuê đất đối với 04 công trình và trình Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định bảng giá đất tỉnh đối với 07 công trình.

7- Đánh giá kết quả thực hiện

Sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, đăng ký biến động về đất, đo đạc các dự án, công trình. Riêng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân cũng từng bước được củng cố. Số lượng hồ sơ tồn đọng đã giảm đáng kể.

Để đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, Sở đã củng cố lại tổ chức của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, điều động, bổ sung nhân sự cho bộ phận cấp giấy. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác cấp giấy và phối hợp với ngành thuế giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân.

II- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

1- Về lĩnh vực tài nguyên nước

- Trong tháng 7 năm 2016, Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 29 Giấy phép về tài nguyên nước, cụ thể: cấp 12 giấy phép thăm dò, 09 giấy phép khai thác, 05 giấy phép gia hạn khai thác, 01 giấy phép cấp lại khai thác. Nâng tổng số giấy phép về tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đến nay là 2.307 giấy phép. Trong đó có 1.055 giấy phép hết hiệu lực và 1.252 giấy phép còn hiệu lực gồm: 189 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 912 giấy phép khai thác nước dưới đất, 04 giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất, 01 giấy phép cấp lại hành nghề khoan nước dưới đất, 05 cấp lại giấy phép khai thác nước dưới đất, 14 giấy phép khai thác nước mặt, 127 giấy phép xả nước thải. 

- Phát hành hồ sơ mời thầu dự án phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước dưới đất tại các giếng thuộc khu vực phía đông và huyện Tân Phước theo Kế hoạch số 1124/KH-STNMT ngày 30/3/2014.

- Theo dõi, nhắc nhỡ các tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác hết hạn tiến hành gia hạn theo đúng quy định.

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn thăm dò, khai thác nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước.

2- Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

- Xây dựng Kế hoạch số 2100/KH-STNMT ngày 02/6/2016 về triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016.

- Phát hành Công văn số 2148/STNMT-NKS&B ngày 06/6/2016 về việc đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác cát sông.

- Thực hiện báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Luật khoáng sản 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại Báo cáo số 2518/BC-STNMT ngày 29/6/2016.

3- Về khí tượng thuỷ văn

-  Lập danh sách trực ứng phó động đất, sóng thần, phòng, chống  lụt, bão tháng 7 năm 2016.

- Xây dựng Kế hoạch số 2544/KH-STNMT ngày 30/6/2016 về trực ứng phó động đất, sóng thần, phòng chống lụt, bão 6 tháng cuối năm 2016.

4- Về quản lý tổng hợp biển và hải đảo:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ biển Việt Nam theo Kế hoạch số 1854/KH-STNMT ngày 18/5/2016, trong đó tổ chức treo băng rôn tuyên truyền, mittinh và đi bộ diễu hành 1km tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

5- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung, công tác quản lý tài nguyên nước khoáng sản đã được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưu kịp thời các công việc đột xuất phát sinh như thực hiện các báo cáo về điều tra cơ bản tài nguyên biển, trang thiết bị phục vụ giao khu vực biển, các giải pháp theo Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015.

III- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường

1-Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 03 hồ sơ báo cáo ĐTM.

- Tiếp nhận và giải quyết 05 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với 04 hồ sơ và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 01 hồ sơ; xem xét giải quyết và phát hành văn bản yêu cầu hoàn chỉnh 04 đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2- Quan trắc môi trường

Sở đã triển khai thu mẫu quan trắc quý II của Chương trình quan trắc năm 2016 theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chuẩn bị báo cáo kết quả theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

3- Quản lý chất thải

- Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với Công ty TNHH Tong Wei Việt Nam và tổ chức kiểm tra phục vụ công tác cấp Giấy xác nhận đối với Bệnh viện Đa khoa Châu Thành.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch quyết toán phí nước thải công nghiệp năm 2015 và thu mẫu nước thải phục vụ công tác thẩm định tờ khai năm 2016.

- Cấp 03 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các chủ nguổn thải trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra, giám sát môi trường

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường đối với Nhà máy lau bóng gạo Tân Thuận Thành.

- Khảo sát khu vực đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với Nhà hàng Hương Việt và Khách sạn Mêkông Tiền Giang.

5- Giáo dục, tuyên truyền, phối hợp bảo vệ môi trường

- Phối hợp các đơn vị liên tịch hoàn thành kế hoạch tổ chức hoạt động liên tịch 2016.

- Chuẩn bị phối hợp Hội Người cao tuổi tổ chức 05 năm kế hoạch liên tịch giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và Hội Người cao tuổi theo Kế hoạch số 2027/KH-STNMT-HNCT về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp 05 năm (2012-2016) và đề ra phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong các năm tiếp theo.

- Hoàn thành việc soạn thảo và phát hành 03 nội dung tờ bướm: Giải pháp giảm thiểu rác tại hộ gia đình, hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, Vì nạn nhân chất độc dacam Việt Nam.

- Phối hợp các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện kiểm tra tiêu chí 17 về môi trường cho 05/12 xã chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới năm 2016.

- Phát hành Công văn số 2198/STNMT-CCMT ngày 08/6/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp cung cấp hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền thông tin liên quan lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

6. Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Tiếp tục tiếp nhận thông tin đăng ký của học viên và phát Giấy chứng nhận cho học viên đã tham gia và đạt kết quả ở các khóa học trước theo quy định.

7- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung trong tháng 7 năm 2016, công tác quản lý nhà nước về môi trường được tập trung triển khai tương đối toàn diện và đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ xây dựng Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang, Sở đã ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện trong năm 2016 và đang theo dõi tiến độ thực hiện. Hiện tại, Sở đã tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo tổng kết đề án Cải tạo vệ sinh môi trường của thị trấn Vàm Láng và trong tháng 7 năm 2016 sẽ tổ chức nghiệm thu. Đối với Đề án thành lập một khu riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường khó khắc phục đã có một đơn vị tư vấn là Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư gửi đề cương, Sở đã tổng hợp và dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đang trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Và đối với Dự án "Xây dựng giải pháp kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận (môi trường nước và môi trường không khí) có nguy cơ ô nhiễm", Sở vẫn đang liên hệ các đơn vị có chức năng và đủ năng lực hoàn chỉnh Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện.

IV- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 16 lượt với 16 người đến yêu cầu giải đáp thắc mắc, khiếu nại về tài nguyên và môi trường. Hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị tranh chấp liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đền bù, giải toả hoặc khiếu nại đòi lại đất, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Nhận 15 đơn với 12 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, và 01 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 10 đơn thuộc thẩm quyền (đã được giải quyết lần đầu 10 đơn) và 05 đơn không thuộc thẩm quyền (Sở đã chuyển 05 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định).

2- Công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong tháng 7 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 33  cuộc thanh, kiểm tra đối với 33 tổ chức. Nâng tổng số cuộc thanh, kiểm tra từ đầu năm đến nay là 63/150 cuộc, đạt 42%. Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai về việc cho thuê đất không đúng quy định, Sở đã ban hành quyết định thu hồi tiền với số tiền là 51.814.545 đồng

* Nâng tổng số từ đầu năm đến nay:

Ÿ Thanh tra Phòng chống tham nhũng, trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo : 0/1 cuộc.

Ÿ Thanh tra chuyên ngành: 0/3 cuộc.

Ÿ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai: 08/15 cuộc.

Ÿ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản: 12/26 cuộc trong kế hoạch.

Ÿ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 17/62 cuộc.

Ÿ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước: 26/43 cuộc.

Tổng số tiền thu xử phạt từ đầu năm đến nay các đơn vị vi phạm đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước là:  899.294.545 đồng (trong đó có 02 trường hợp năm 2015 với số tiền 5.500.000 đồng).

3- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung số lượt công tác tiếp dân và số lượng đơn tranh chấp khiếu nại phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2015.

V- Các mặt công tác khác

- Tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chỉ đạo cấp xã về công tác cấp Giấy chứng nhận. Tiến hành kiểm tra một số xã, phường tồn đọng nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ đo đạc hoặc có dư luận đối với cán bộ địa chính môi trường cấp xã (có biểu hiện nhũng nhiễu đối với tổ chức và cá nhân).

- Tiến hành xem xét, rà soát việc thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 1114/HD-LN ngày 20/7/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc đẩy mạnh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hoàn chỉnh phương án và dự toán kinh phí trong việc thực hiện các tồn đọng của Dự án VLAP báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ hiện trạng nhà đất (Sở Tài chính chủ trì) theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

- Bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

- Cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường đăng lên trang Web của Sở.

- Tập huấn sắp xếp hồ sơ lưu trữ, phần mềm quản lý hồ sơ và công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị, thành và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Xuất bản Bản tin quý II và xây dựng Kế hoạch xuất bản cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2016.

C- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2016

I- Những nhiệm vụ chung

1- Công tác tuyên truyền và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức, viên chức và người dân thông suốt thực hiện.

2- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước và các lớp nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

3- Công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quyết định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên nước); Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất); Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 và Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Môi trường).

II- Những nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực

1- Lĩnh vực đất đai

a) Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

- Đo đạc các công trình phục vụ công tác giao, cấp đất.

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nhà nước về đất đai năm 2016 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ hiện trạng nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

- Tham gia thẩm tra đo đạc cùng Toà án, Thi hành án.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo hợp đồng với cấp huyện.

c) Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định hồ sơ bồi thường về đất đai

- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

- Tiếp nhận hồ sơ định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính chuyển qua.

- Tiếp tục thẩm định các phương án bồi thường, chính sách bồi thường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục nhận hồ sơ xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giao, thuê đất; xác định giá đất khởi điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh.

- Tham mưu Hội đồng hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện bồi thường dự án theo Luật đất đai 2013 của các huyện.

2- Lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

- Xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Bảo vệ môi trường ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Hoàn chỉnh Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, điều chỉnh thủ tục hành chính về tài nguyên khoáng sản.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán lập Quy hoạch Tài nguyên nước mặt tỉnh Tiền Giang; đề cương và dự toán lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá, xác định các vùng đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện dự án phân vùng các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tiếp tục triển khai vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2016; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển đảo.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước.

3- Về lĩnh vực môi trường

- Xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường. Trong đó, xây dựng thời gian thẩm định không quá 18 ngày và thời gian phê duyệt không quá 12 ngày (theo Công văn số 2704/UBND-KTN ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh).

- Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổ chức thẩm định các báo cáo ĐTM và dự án cải tạo phục hồi môi trường, đề án bảo vệ môi trường và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016 theo chủ đề của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với các đơn vị đã ký kết liên tịch xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch (trong đó tập trung vào các xã nông thôn mới).

- Triển khai thực hiện Chương trình quan trắc môi trường của tỉnh Tiền Giang năm 2016 theo kế hoạch.

- Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên cơ sở danh sách học viên đã đăng ký.

- Rà soát, yêu cầu nộp tờ khai, thẩm định và thông báo nộp phí các quý tiếp theo cho các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thuộc phân cấp tỉnh quản lý trên toàn địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tiếp tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý các loại chất thải nguy hại theo đúng quy định chung.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện của các dự án.

4- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Thực hiện công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân  năm 2013.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Phối hợp các ngành chức năng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và chính quyền địa phương để giải quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

5- Các mặt công tác khác

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường lên trang Web của Sở.

- Thường xuyên bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

-  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2016 sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch.

- Xuất bản Bản tin quý II và xây dựng Kế hoạch xuất bản cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2016.

- Triển khai kế hoạch thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu và công tác thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2016. Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác lưu trữ hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành.

- Phối hợp giám sát chạy thử nghiệm chức năng đồng bộ dữ liệu giữa VILIS và Một cửa điện tử (đất đai), các thủ tục thuộc các lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, đất đai, môi trường.

- Xử lý mức độ 3 đối với các thủ tục thuộc phần mềm Một cửa điện tử.

III- Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2016 cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau:

- Tiếp tục kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các chính sách, pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho người dân thông suốt thực hiện.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực của ngành và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp, các ngành.

Trên đây là một số kết quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 7 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và các ngành có liên quan./.       

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường;                                                                                                                                        
- VP.TU;
- UBND Tỉnh;                                                                                   
- Sở KHĐT;                                                                     
- Cục TK;
- Ban tuyên giáo;
- Phòng TNMT cấp huyện;
- Lưu: VT, VP (T).                                                                       


UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày    tháng 7 năm 2016

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 
THÁNG 7 NĂM 2016

(Đính kèm Báo cáo số 2706/BC-STNMT  ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Trong  tháng 7 năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016

 

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

1

Lĩnh vực đất đai

69

36

33

48

42

06

21

16

02

03

-Trong 05 hồ sơ giải quyết quá hạn:

+ Có 04 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 01 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

2

Lĩnh vực môi trường

83

30

53

60

52

08

23

14

06

03

Trong 09 hồ sơ giải quyết quá hạn: + Có 02 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 07 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

3

Lĩnh vực tài nguyên nước

100

28

72

70

66

04

30

30

0

0

 

4

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tổng cộng

252

94

158

178

160

18

74

60

08

06

 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày   tháng 7 năm 2016
 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG THÁNG 7 NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số 2706/BC-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

S

T

T

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Hồ sơ không đủ điều kiện trả về CN VPĐKĐĐ cấp huyện

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

13

1

Châu Thành

647

260

387

434

0

434

113

44

69

100

 

2

Chợ Gạo

360

92

268

269

0

269

65

14

51

26

 

3

Gò Công Đông

351

170

181

269

0

269

36

0

36

46

 

4

Gò Công Tây

108

12

96

28

0

28

15

0

15

65

 

5

TX Gò Công

270

88

182

169

0

169

84

22

62

17

 

6

Tân Phước

245

71

174

158

0

158

47

35

12

40

 

7

Tân Phú Đông

81

23

58

54

0

54

22

18

4

5

 

8

TP Mỹ Tho

1110

45

1065

769

0

769

203

90

113

138

 

9

Cái Bè

102

36

66

73

0

73

7

7

0

28

 

10

Cai Lậy

180

48

132

136

0

136

11

0

11

33

 

11

TX Cai Lậy

179

50

129

70

0

70

64

12

52

45

 

 

TỔNG

3633

895

2738

2429

0

2429

667

242

425

543

 

 


Tin liên quan
Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 19/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 06/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 17/7/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT    27/08/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    24/07/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    07/06/2019
Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018    18/04/2019
Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.    14/02/2019
Biểu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo Công văn Số 368/STNMT-TTCNTT ngày 22 tháng 01 năm 2019    23/01/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 26
  Tổng lượt truy cập: 1046154