Truy cập nội dung luôn

BÁO CÁO THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../BC-STNMT Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016BÁO CÁO
Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch công tác của trung ương địa phương giao, trong 6 tháng đầu năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

I- Công tác tuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 04/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ năm 2016, từ đầu năm đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật với 403 lượt công chức, viên chức và người lao động tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề sau: Các Công văn của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường, các văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền về các tác hại của thuốc lá, an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở còn tổ chức 10 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo và thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam cho công chức xã, huyện.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 07 Quyết định quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; lệ phí địa chính; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Bộ Đơn giá điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

II- Công tác cải cách thủ tục hành chính

1- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Có biểu mẫu kèm theo)

2- Công tác cải cách hành chính

 Ban hành Kế hoạch số 5414/KH-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 21/01/2016 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Hiện Sở đang tiến hành rà soát thủ tục hành chính về lĩnh vực ngành theo kế hoạch đề ra.

 III- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do trình độ am hiểu pháp luật và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế, nên chất lượng các cuộc tuyên truyền pháp luật chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH

I- Công tác quản lý nhà nước về đất đai

1- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Về công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020: đã dự thảo báo cáo, số liệu và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đang chờ chỉ tiêu phân khai của Chính phủ cho tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp.

- Các địa phương đã tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020: Hiện nay, 11 huyện, thành phố, thị xã đã lập xong báo cáo, số liệu và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11 huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 07 đơn vị, còn lại 04 đơn vị là huyện Tân Phú Đông, Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông và TP. Mỹ Tho.

2- Công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

Đang chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính các xã thuộc huyện: Chợ Gạo, Tân Phú Đông và Gò Công Đông. Hoàn chỉnh việc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính của huyện Tân Phước.

3- Về công tác thống kê đất đai, quản lý đất công

Sở đã thực hiện xong công tác thống kê đất đai năm 2015 cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Ngày 13/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1782/STNMT-QLĐĐ về việc báo cáo diện tích đất công đang quản lý trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho. Qua đó, Sở yêu cầu các địa phương báo cáo tổng diện tích đất công đang quản lý, sử dụng bao gồm: đất đã giao, đã cho thuê; đất đang bị lấn, chiếm; đất đang tranh chấp; đất  chưa giao còn để trống bao gồm đất ven sông, đất bãi bồi ven biển… làm cơ sở tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng cho thời gian tới, đồng thời làm dữ liệu quản lý của phần mền trong hệ thống quản lý đất đai của Sở. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2016.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm tra nhà nước về đất đai của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh và kiện toàn Đoàn kiểm tra tại Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về Thành lập Đàon kiểm tra nhà nước về đất đai đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở tiến hành phúc tra 05 đơn vị có những tồn tại, vi phạm về đất đai qua các lần kiểm tra trước đây bao gồm: Công ty Lương thực Tiền Giang; Công ty xăng dầu Tiền Giang; Trường THPT Vĩnh Bình - Gò Công Tây, Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang và Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục & Lao động Xã hội.

Sở đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 2016 là 12 đơn vị (gồm 08 doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất và 04 Ủy ban nhân dân cấp xã). Thời gian thực hiện đến tháng 11 năm 2016.

Ngoài ra, Sở đã tổng hợp các trường hợp thửa đất cần thanh lý, bán đấu giá "đất công" ở các huyện Cái Bè, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông và TP. Mỹ Tho và đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết.

4- Đăng ký giao dịch bằng quyền sử dụng đất

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tổ chức 128 trường hợp :

Đăng ký thế chấp 63/63 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 55/55 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 10/10 trường hợp.

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, cá nhân 13.361 trường hợp:

Đăng ký thế chấp 6.559/6.559 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 6.222/6.222 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 580/580 trường hợp.

6- Công tác định giá đất

- Chủ trì phối hợp với các ngành có ý kiến về đơn giá bồi thường đất, về chính sách bồi thường của 47 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 39 công trình.

- Chủ trì phối hợp với Tổ nghiệp vụ (Hội đồng Thẩm định các phương án bồi thường tỉnh) có ý kiến về đơn giá bồi thường, giá khởi điểm; đơn giá giao, thuê đất đối với 22 công trình và trình Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định bảng giá đất tỉnh đối với 05 công trình.

7- Đánh giá kết quả thực hiện

Sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê đất đai năm 2015; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất,  đăng ký biến động về đất, đo đạc các dự án, công trình. Riêng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm so với yêu cầu. Hiện tại Sở đang củng cố lại tổ chức của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, điều động, bổ sung nhân sự cho bộ phận cấp giấy chứng nhận để giải quyết nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

II- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

1- Về lĩnh vực tài nguyên nước

- Trong 6 tháng đầu năm 2016 Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 97 Giấy phép về tài nguyên nước, cụ thể: cấp 40 giấy phép thăm dò, 42 giấy phép khai thác, 04 giấy phép gia hạn khai thác, 03 giấy phép cấp lại khai thác, 08 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Nâng tổ số giấy phép về tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đến nay là 2.278 giấy phép. Trong đó có 1.049 giấy phép hết hiệu lực và 1.229 giấy phép còn hiệu lực gồm: 177 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 904 giấy phép khai thác nước dưới đất, 04 giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất, 01 giấy phép cấp lại hành nghề khoan nước dưới đất, 04 cấp lại giấy phép khai thác nước dưới đất, 14 giấy phép khai thác nước mặt, 125 giấy phép xả nước thải. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nội dung quy định trong giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và các quy định có liên quan.

- Tổ chức triển khai quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1) theo kế hoạch số 1261/KH-STNMT ngày 07/4/2016; lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước khai thác (đợt 1) tại các trạm cấp nước ở các huyện phía Đông và huyện Tân Phước.

- Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo về và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 671/KH-STNMT ngày 29/02/2016 Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo về và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

2- Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

- Tổ chức triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Công văn số 256/STNMT-NKS&B ngày 21/1/2016.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định về lĩnh vực khoáng sản gồm: Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 Thành lập Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13/KHPH-STNMT TG-ĐT ngày 18/2/2016 về kiểm tra khai thác cát sông khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Kết quả: đã tổ chức kiểm tra 02 cuộc, qua kiểm tra phát hiện 02 phương tiện xáng cạp khai thác trái phép và đã xử lý theo quy định. Thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền xử lý vi phạm là 70.000.000 đồng. Ngoài ra, Sở còn xây dựng Kế hoạch số 1316/KH-STNMT ngày 11/4/2016 về việc kiểm tra đột xuất tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của nhân dân. Theo đó, tổ chức kiểm tra 01 cuộc, qua kiểm tra phát hiện 04 phương tiện ghe bơm hút đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Tiền, hiện các phương tiện đang tạm giữ để chờ xử lý theo quy định.

- Phối hợp các sở ngành tiến hành khảo sát khu vực Âu tàu của Sư đoàn 8 – Đồng Tâm để làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi. Theo đó, ngày 19/4/2016  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1593/UBND-KTN về việc chấp thuận vị trí tạm giữ phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Tổ chức thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 05 tổ chức đang hoạt động khai thác khoáng  sản trên địa bàn tỉnh.

- Theo số liệu báo cáo của các địa phương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 162 tổ chức, cá nhân (03 tổ chức, 159 cá nhân) hành nghề bơm hút cát trên sông, với số lượng 185 phương tiện.

3- Về khí tượng thuỷ văn

- Hoàn chỉnh dự thảo Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh, gửi Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiesm cứu nạn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lập danh sách trực ứng phó động đất, sóng thần, phòng, chống  lụt, bão hàng tháng của quý I và II năm 2016.

- Báo cáo tình hình khí tượng thuỷ văn hàng tuần.

4- Về quản lý tổng hợp biển và hải đảo:

- Xây dựng Kế hoạch 1854/KH-STNMT ngày 18/5/2016 tổ chức các hoạt động tuyên truyền Hưởng ứng Tuần lễ Biển Việt Nam.

- Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/5007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TƯ ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

5- Đánh giá kết quả thực hiện

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở đã tổ chức triển khai hiệu quả các công việc nhằm tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác cấp phép về tài nguyên nước. Về công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất, đây là công tác được thực hiện định kỳ hàng năm và năm 2016, Sở tiếp tục triển khai vận hành mạng lưới quan trắc theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2016, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016 dưới nhiều hình thức: treo băng rôn, tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình, đưa tin website, hội thảo nhằm tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước cũng như kêu gọi sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nội dung quy định trong giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và các quy định có liên quan nhằm nâng cao ý thức chấp hành của đối tượng này, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng theo thẩm quyền và đúng quy định các văn bản quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản được thuận lợi, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ổn định góp phần ổn định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nên đã hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành cùng các địa phương có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh nên hiệu quả của công tác quản lý ngày càng được nâng cao.

III- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường

1-Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định 14 báo cáo ĐTM của 14 dự án.

- Trình trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 13 hồ sơ báo cáo ĐTM, phê duyệt 06 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường của 24 dự án. Trong đó, tham mưu cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của 10 dự án; Thông báo chưa xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của 07 dự án và đang xem xét 07 dự án.

- Sở đã ký Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của 02 cơ sở.

2- Quan trắc môi trường

Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang năm 2016 và đã triển khai thu mẫu quan trắc đợt 1 của Chương trình quan trắc năm 2016 và chuẩn bị báo cáo kết quả đợt thu mẫu.

3- Quản lý chất thải

- Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với: Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo; Công ty TNHH Trinity Việt Nam; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang; Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế Tiền Giang; Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Nông Tiến.

- Tổng số phí thu được trong 6 tháng đầu năm là: 61.695.100 ngàn đồng (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn một trăm đồng).

- Cấp mới, điều chỉnh 35 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các chủ nguổn thải trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành xử lý triệt để đối với 02/3 (đạt 66,6%) cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên trong Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 Phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là Công ty CP May Sông Tiền và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Quý. Riêng trường hợp Cảng cá Vàm Láng (đơn vị sư nghiệp công lập thuộc sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), do khó khăn về kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Sở đã có báo cáo, được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành xử lý triệt để.

4. Tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra, giám sát môi trường

- Phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm việc xác định vị trí xả nước thải, nước mưa của các Doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh.

- Lâp danh sách các Doanh nghiệp được tiến hành kiểm tra theo kế hoạch năm 2016.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát lấy mẫu bùn tại Công ty TNHH Royal Foods.

5- Giáo dục, tuyên truyền, phối hợp bảo vệ môi trường

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình Liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành đoàn thể về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 và đề ra các giải pháp phối hợp thực hiện trong năm 2016.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường gửi Đoàn giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể đã ký kết liên tịch tổ chức thực hiện kế hoạch vệ bảo vệ môi trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016 tại Nhà Thiếu nhi Tiền Giang.

6. Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và cấp 310 Giấy chứng nhận cho các đối tượng được đào tạo.

Tiếp tục tiếp nhận thông tin đăng ký của học viên và phát Giấy chứng nhận cho học viên đã tham gia và đạt kết quả ở các khóa học trước theo quy định.

7. Công tác quản lý đa dạng sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công bố Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến tất cả các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương triển khai thực hiện và có lồng ghép vào các Kế hoạch, chương trình, đề án chung của từng ngành lĩnh vực và từng địa phương trong giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo, đề xuất thực hiện các dự án thành phần, liên quan để triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tiền Giang như: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, đến tiềm năng phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Tiền Giang, Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang…song song đó các dự án thành phần trong Kế hoạch cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 để thực hiện.

8Thực hiện Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2013-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh:

Sau khi Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1706/STNMT-CCMT ngày 04/5/2015 về việc gửi Quyết định phê duyệt Dự án đến các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, làm căn cứ để thực hiện các chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án: "Xây dựng giải pháp kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận có nguy cơ ô nhiễm". Với mục tiêu xây dựng các giải pháp đảm bảo tính khoa học và thực tiễn để kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; xây dựng sổ tay thể hiện đầy đủ các thành phần ô nhiễm, giúp quản lý, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường cho các loại hình công nghiệp đặc trưng của tỉnh Tiền Giang. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang liên hệ các đơn vị có chức năng và đủ năng lực hoàn chỉnh đề cương và dự toán kinh phí thực hiện thực hiện dự án.

9. Về xử lý tiếng ồn của dịch vụ karaoke ngoài trời:

Thực hiện Công văn số 1073/UBND-KTN ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trang bị máy đo tiếng ồn và đào tạo nguồn nhân lực sử dụng máy đo tiếng ồn cho cấp huyện, ngày 22/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi họp các ngành gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường để lựa chọn loại máy đo độ ồn. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập hợp báo giá của các nhà phân phối đối với dòng máy Rion để gửi Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện.

Về đào tạo nguồn nhân lực sử dụng máy đo tiếng ồn: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên (trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khóa tập huấn về sử dụng phương tiện đo độ ồn cho khoảng 70 học viên là các công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Công an các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy. Sau khóa tập huấn, Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã cấp chứng nhận đào tạo cho các học viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa.

10- Đánh giá kết quả thực hiện

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường về cơ bản đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần hạn chế được mức độ gia tăng ô nhiễm và từng bước cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm. Môi trường tại các khu công nghiệp được quan tâm nhiều hơn, một số doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng các công trình xử lý chất thải; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị, nông thôn đã và đang từng bước được triển khai.

Tuy nhiên, Sở đang tiếp tục hoàn thành Dự án "Xây dựng Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang" và "Đề án Cải tạo vệ sinh môi trường của thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông", hai dự án này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí và Sở đã ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện trong năm 2016; Đối với Đề án thành lập một khu riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường khó khắc phục và Dự án "Xây dựng giải pháp kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận (môi trường nước và môi trường không khí) có nguy cơ ô nhiễm", Sở đang liên hệ các đơn vị có chức năng và đủ năng lực hoàn chỉnh Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện.

IV- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 76 lượt với 80 người đến yêu cầu giải đáp thắc mắc, khiếu nại về tài nguyên và môi trường. Hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị tranh chấp liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đền bù, giải toả hoặc khiếu nại đòi lại đất.

- Nhận 66 đơn với 35 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 08 đơn tranh chấp và 14 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 08 đơn thuộc thẩm quyền và 58 đơn không thuộc thẩm quyền (Sở đã chuyển 58 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định). Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh 04 trường hợp, đang hoàn chỉnh báo cáo đối với 02 trường hợp và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết đối với 02 trường hợp.

2- Công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành  22/150  cuộc thanh, kiểm tra (đạt 15%) và 08 cuộc ngoài kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  đối với 15 tổ chức, 17 cá nhân. Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm. Trong đó số tổ chức vi phạm là 01, số cá nhân vi phạm là 15 với tổng số tiền xử phạt vi phạm là: 841.980.000 đồng. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm là 847.480.000 đồng (trong đó có 03 trường hợp năm 2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 5.500.000 đồng). Cụ thể như sau:

+ Thanh, kiểm tra về lĩnh vực đất đai: 05 cuộc trong kế hoạch đối với 05 tổ chức. (Có 02 trường hợp năm  2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 2.000.000 đồng).

+ Thanh, kiểm tra về lĩnh vực môi trường: 09 cuộc (02 cuộc trong kế hoạch và 07 cuộc ngoài kế hoạch) đối với 06 tổ chức và 03 cá nhân, đã phát hiện 02 trường hợp thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, nộp vào ngân sách nhà nước 6.250.000 đồng (trong đó có 01 trường hợp năm 2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.500.000 đồng).

+ Kiểm tra về tài nguyên khoáng sản đã tiến hành: 12 cuộc (11 cuộc trong kế hoạch, 01 cuộc ngoài kế hoạch), đã phát hiện 14 trường hợp khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường không có giấy phép, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm khai thác không sử dụng để xây dựng công trình đó đối với trường hợp khoáng sản sau khai thác đem bán cho cá nhân, tổ chức khác, nộp vào ngân sách nhà nước 837.230.000 đồng.

3- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung số lượt công tác tiếp dân và số lượng đơn tranh chấp khiếu nại phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2015.

V- Các mặt công tác khác

- Sở đã có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định về dự toán kinh phí đối với dự án "Điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu" trên cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, điều tra đánh giá thoái hóa đất tỉnh Tiền Giang.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào ngày 24/5/2016.

- Báo cáo gửi Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam về mốc tọa độ nhà nước hạng II, III trên địa bàn tỉnh.

- Bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

- Cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường đăng lên trang Web của Sở.

- Tham gia khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ "Phần mềm quản lý hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường" và  "Lớp tập huấn an toàn, bảo mật thông tin" tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng và ban hành Quy chế phần mềm quản lý cán bộ công chức hiện đang được áp dụng tại Sở.

C- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG NĂM 2016

I- Những nhiệm vụ chung

1- Công tác tuyên truyền và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức, viên chức và người dân thông suốt thực hiện.

2- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước và các lớp nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

3- Công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quyết định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên nước); Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất); Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 và Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Môi trường).

II- Những nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực

1- Lĩnh vực đất đai

a) Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

- Đo đạc các công trình phục vụ công tác giao, cấp đất.

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nhà nước về đất đai năm 2016 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ hiện trạng nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

- Tham gia thẩm tra đo đạc cùng Toà án, Thi hành án.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo hợp đồng với cấp huyện.

c) Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định hồ sơ bồi thường về đất đai

- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

- Tiếp nhận hồ sơ định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính chuyển qua.

- Tiếp tục thẩm định các phương án bồi thường, chính sách bồi thường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục nhận hồ sơ xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giao, thuê đất; xác định giá đất khởi điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh.

- Tham mưu Hội đồng hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện bồi thường dự án theo Luật đất đai 2013 của các huyện.

2- Lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

- Xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Bảo vệ môi trường ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Hoàn chỉnh Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, điều chỉnh thủ tục hành chính về tài nguyên khoáng sản.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán lập Quy hoạch Tài nguyên nước mặt tỉnh Tiền Giang; đề cương và dự toán lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá, xác định các vùng đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện dự án phân vùng các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tiếp tục triển khai vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2016; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển đảo.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước.

3- Về lĩnh vực môi trường

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về môi trường" và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

- Tổ chức triển khai tập huấn 11 lớp nghiệp vụ môi trường tại 11 huyện, thị, thành cho cấp huyện và cấp xã theo Kế hoạch số 1721/KH-STNMT ngày 10/5/2016.

- Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu chí 17 về môi trường của 12 xã xây dựng xã nông thôn mới chuẩn bị ra mắt năm 2016; theo dõi hướng dẫn chỉ tiêu thi đua về môi trường cấp huyện năm 2016.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện tăng cường và đảm bảo thu phí bảo vệ môi trường đạt 100% đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với các dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động chính thức.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quan trắc môi trường không khí và nước mặt nội địa, nước biển ven bờ; quan trắc nước mặt liên vùng giữa hai tỉnh Tiền Giang – Long An  định kỳ của các quý còn lại.

- Xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thu mẫu nước thải của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/2/2014 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý các loại chất thải nguy hại theo đúng quy định chung.

4- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-  Thực hiện công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.

- Tổ chức thanh, kiểm tra nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo về tài nguyên môi trường mới phát sinh theo thẩm quyền.

5- Các mặt công tác khác

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường lên trang Web của Sở.

- Thường xuyên bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

-  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2016 sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch.

- Xuất bản Bản tin quý II và xây dựng Kế hoạch xuất bản cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2016.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông, VNPT Tiền Giang tập huấn cho các công chức, viên chức của Sở về việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân giao dịch trực tuyến ở mức độ 3.

III- Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau:

- Tiếp tục kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các chính sách, pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho người dân thông suốt thực hiện.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực của ngành và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp, các ngành.

Trên đây là một số kết quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và các ngành có liên quan./.      

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường;                                                                                                                                        
- VP.TU;
- UBND Tỉnh;                                                                                   
- Sở KHĐT;                                                                     
- Cục TK;
- Ban tuyên giáo;
- Phòng TNMT cấp huyện;
- Lưu: VT, VP (T).                                                                       


UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016


 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số       /BC-STNMT  ngày    tháng     năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2016

Trong năm 2015

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

1

Lĩnh vực đất đai

138

42

96

117

103

14

21

18

01

02

-Trong 03 hồ sơ giải quyết quá hạn:

+ Có 02 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 01 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

2

Lĩnh vực môi trường

143

25

118

118

106

12

25

21

03

01

Trong 04 hồ sơ giải quyết quá hạn: + Có 01 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 03 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

3

Lĩnh vực tài nguyên nước

154

26

128

127

124

03

27

27

0

0

 

4

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tổng cộng

435

93

342

362

333

29

73

66

04

03

 

 


UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016
 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số       /BC-STNMT ngày    tháng     năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

S
T
T

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Hồ sơ không đủ điều kiện trả về CN VPĐKĐĐ cấp huyện

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

13

1

Châu Thành

2119

308

1811

1496

3

1493

33

13

20

590

 

2

Chợ Gạo

990

136

854

809

3

806

26

20

6

155

 

3

Gò Công Đông

1499

580

919

1143

0

1143

107

35

72

249

 

4

Gò Công Tây

920

79

841

655

1

654

15

0

15

250

 

5

TX Gò Công

572

68

504

413

0

413

20

5

15

139

 

6

Tân Phước

1146

158

988

916

0

916

77

16

61

153

 

7

Tân Phú Đông

334

64

270

303

0

303

15

2

13

16

 

8

TP Mỹ Tho

4864

677

4187

3360

65

3295

93

32

61

1411

 

9

Cái Bè

664

61

603

403

1

402

7

0

7

254

 

10

Cai Lậy

1333

149

1184

854

0

854

109

12

97

370

 

11

TX Cai Lậy

1428

142

1286

936

1

935

63

0

63

429

 

 

TỔNG

15869

2422

13447

11288

74

11214

565

135

430

4016

 


Tin liên quan
Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 19/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 06/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 17/7/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT    27/08/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    24/07/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    07/06/2019
Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018    18/04/2019
Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.    14/02/2019
Biểu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo Công văn Số 368/STNMT-TTCNTT ngày 22 tháng 01 năm 2019    23/01/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 1046161