Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1730/QĐ-UBND 20-06-2018 Quyết định 1730/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 18-lượt
29/NQ-HĐND 29-05-2018 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 12-lượt Xem
919/QĐ-UBND 09-04-2018 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 20-lượt Xem
03/2018/QĐ-UBND 13-03-2018 Quyết định Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
576/QĐ-UBND 05-03-2018 Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 0-lượt Xem
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Thông tư 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng rada 4-lượt Xem
64/QĐ-STNMT 19-01-2018 Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 19/01/2018 của của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 16-lượt Xem
75/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất 2-lượt Xem
76/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước sông, hồ 0-lượt Xem
72/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 2-lượt Xem
Thông tư 73/2017/TT-BTNMT 29-12-2017 Thông tư 73/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 0-lượt Xem
3863/QĐ-UBND 27-12-2017 Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 18-lượt Xem
28/NQ-HĐND 08-12-2017 Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
58/2017/TT-BTNMT 08-12-2017 Thông tư 58/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 0-lượt Xem
2965/QĐ-BTNMT 23-11-2017 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 18-lượt Xem
47/2017/TT-BTNMT 07-11-2017 Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 4-lượt Xem
33 /2017/TT-BTNMT 29-09-2017 Thông tư 33 /2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 24-lượt Xem
2261/QĐ-UBND 26-07-2017 Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 12-lượt Xem
14/2017/TT-BTNMT 20-07-2017 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 26-lượt Xem