Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
33 /2017/TT-BTNMT 29-09-2017 Thông tư 33 /2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 7-lượt Xem
2261/QĐ-UBND 26-07-2017 Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 10-lượt Xem
14/2017/TT-BTNMT 20-07-2017 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 14-lượt Xem
2205/QĐ-UBND 19-07-2017 Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung 19-lượt Xem
3122/KH-STNMT 10-07-2017 Kế hoạch 3122/KH-STNMT ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp 5-lượt Xem
26/CT-TTg 06-06-2017 Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp 2-lượt Xem
1524/QĐ-UBND 15-05-2017 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt
34/2017/TT-BTC 21-04-2017 Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 15-lượt Xem
1582/STNMT-ĐĐBĐVT 17-04-2017 Công văn số 1582/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 17/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo hướng dẫn chi tiết một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính 15-lượt
268/KH-STTTT 15-03-2017 Kế hoạch 268/KH-STTTT ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 11-lượt Xem
126/QĐ-STNMT 06-03-2017 Quyết định 126/QĐ-STNMT ngày 06/3/2017 của Sở TN&MT về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Tiền Giang 2-lượt Xem
725/STNMT-QLĐĐ 01-03-2017 Công văn 725/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2017 của Sở TN&MT về việc thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT 29-lượt Xem
279/QĐ-UBND 22-02-2017 Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung 21-lượt Xem
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 0-lượt Xem
09/2017/NĐ-CP 09-02-2017 Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 4-lượt Xem