Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

ịch làm việc của lãnh đạo ịch làm việc của lãnh đạo
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/03/2018) Thời Gian Nội dung Lãnh đạo Thành phần ...
Giới thiệu- giới thiệu chung Giới thiệu- giới thiệu chung
GIỚI THIỆU CHUNG Tên đơn vị:  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG - Điạ chỉ: Số 11, Lê Lợi, P1, TP Mỹ Tho - Điện thoại: 073.3872.475 - 073.3887.628 - 073.3976.484 -...
Giới thiệu- thông tin liên hệ Giới thiệu- thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 1. Sở Tài nguyên và Môi trường: - Điạ chỉ: Số 11, Lê Lợi, P1, TP Mỹ Tho - Điện thoại: 073.3872.475 - 073.3887.628 - 073.3976.484 - Fax: 073.3878.404 - Email:...
Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC Ban Giám đốc Sở: - Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ...
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
Tên đơn vị:  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG - Điạ chỉ: Số 11, Lê Lợi, P1, TP Mỹ Tho - Điện thoại: 073.3872.475 - 073.3887.628 - 073.3976.484 - Fax:...
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phiếu theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cập nhật đến ngày 15/03/2018)
Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua Cụm VIII Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2018 Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua Cụm VIII Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2018
       Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, chào mừng các sự kiện chính...
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
STT Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ...
1015281_4820301_101202_02032018.jpg 1015281_4820301_101202_02032018.jpg
1015281_4820301_101202_02032018.jpg is added via programatically
1015281_4820301_101202_020320183.JPG 1015281_4820301_101202_020320183.JPG
1015281_4820301_101202_020320183.JPG is added via programatically
1015281_4820301_101158_02032018.jpg 1015281_4820301_101158_02032018.jpg
1015281_4820301_101158_02032018.jpg is added via programatically
1015281_4820301_101020_02032018.jpg 1015281_4820301_101020_02032018.jpg
1015281_4820301_101020_02032018.jpg is added via programatically
75-2017.pdf 75-2017.pdf
1015281_5003636_014536_27022018.pdf is added via programatically
76-2017.pdf 76-2017.pdf
1015281_5003636_014047_27022018.pdf is added via programatically
47-2017.pdf 47-2017.pdf
1015281_5003636_013501_27022018.pdf is added via programatically
01-2018.pdf 01-2018.pdf
1015281_5003636_012855_27022018.pdf is added via programatically
72-2017.pdf 72-2017.pdf
1015281_5003636_011848_27022018.pdf is added via programatically
58-tt2017-BTNMT.pdf 58-tt2017-BTNMT.pdf
1015281_5003636_004917_27022018.pdf is added via programatically
1015281_5003636_151026_26012018.pdf 1015281_5003636_151026_26012018.pdf
1015281_5003636_151026_26012018.pdf is added via programatically