Thông báo Thông báo

Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018) Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)
Xem chi tiết >>            
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
STT Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ ấp xã ...
Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Thông báo Số 4191/TB-STNMT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường  các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn Thông báo v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh Văn Cẩn
Thông báo số 676/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 26/7/2017 của Chi nhánh VPĐKĐĐ Gò Công Đông v/v làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Huỳnh...
Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế Thông báo về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế
Thông báo 2761/TB-STNMT ngày 16/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường từ hoạt động y tế
Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn Thông báo về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn
Thông báo 2756/TB-STNMT ngày 16/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) trực tuyến trên trang web: e-manifest.monre.gov.vn
Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang công bố đến các sở, ban ngành và địa phương có liên quan nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang nhằm phối...
Thông báo về việc làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Bạch Thông báo về việc làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Bạch
        Thông báo số 590/ TB-VPĐK ngày 23/5/2017 thông báo về việc làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Bạch...
Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Văn Lộc Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Văn Lộc
       Thông báo số 293/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 13/4/2017 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Gò Công Đông về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...
Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
      Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-STNMT về việc cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong...