Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
64/QĐ-STNMT 19-01-2018 Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 19/01/2018 của của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Xem
3863/QĐ-UBND 27-12-2017 Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2965/QĐ-BTNMT 23-11-2017 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 Xem
33 /2017/TT-BTNMT 29-09-2017 Thông tư 33 /2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Xem
2261/QĐ-UBND 26-07-2017 Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem
14/2017/TT-BTNMT 20-07-2017 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xem
2205/QĐ-UBND 19-07-2017 Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
3122/KH-STNMT 10-07-2017 Kế hoạch 3122/KH-STNMT ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp Xem
26/CT-TTg 06-06-2017 Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp Xem
1524/QĐ-UBND 15-05-2017 Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
34/2017/TT-BTC 21-04-2017 Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Xem
1582/STNMT-ĐĐBĐVT 17-04-2017 Công văn số 1582/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 17/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo hướng dẫn chi tiết một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính
268/KH-STTTT 15-03-2017 Kế hoạch 268/KH-STTTT ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 Xem
126/QĐ-STNMT 06-03-2017 Quyết định 126/QĐ-STNMT ngày 06/3/2017 của Sở TN&MT về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Tiền Giang Xem
725/STNMT-QLĐĐ 01-03-2017 Công văn 725/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2017 của Sở TN&MT về việc thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ TN&MT Xem
279/QĐ-UBND 22-02-2017 Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 Xem
09/2017/NĐ-CP 09-02-2017 Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Xem
01/2017/NĐ-CP 06-01-2017 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Xem
49/2016/TT-BTNMT 28-12-2016 Thông tư 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai Xem
48/2016/TT-BTNMT 28-12-2016 Thông tư 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 Xem
46/2016/TT-BTNMT 27-12-2016 Thông tư 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Xem
164/2016/NĐ-CP 24-12-2016 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Xem
41/2016/TT-BTNMT 21-12-2016 Thông tư 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ TN&MT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm Xem
40/2016/TT-BTNMT 19-12-2016 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ TN&MT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường Xem
39/2016/TT-BTNMT 19-12-2016 Thông tư 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn Xem
38/2016/TT-BTNMT 15-12-2016 Thông tư 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Xem
37/2016/TT-BTNMT 15-12-2016 Thông tư 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt. Xem
36/2016/TT-BTNMT 08-12-2016 Thông tư 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ TN&MT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Xem
158/2016/NĐ-CP 29-11-2016 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Xem

Liên hệ Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi


(*) Mục bắt buộc
Họ tên: *
Địa chỉ:*
Email:
SĐT: *
Nội dung:*
Xác nhận: *
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số