Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai

23/7/2018

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Tiếp công dân

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Họp thành viên UBND tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh

 

13:30-17:00

Làm việc với Thanh tra Sở

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Phòng họp Giám đốc Sở

Thứ ba
24/7/2018

 

 

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Tiếp công dân

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Tiếp công dân

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Thứ tư
25/7/2018

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

 

Có ở

Chiều

13:30-17:00

Hội nghị đánh giá về tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Phòng họp số 2 TTHN tỉnh

 

13:30-17:00

Hội nghị đánh giá về tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Phòng họp số 2 TTHN tỉnh

Thứ năm
26/7/2018

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Cơ sở

 Thứ sáu
27/7/2018

Sáng

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm Văn Trọng

 

Cơ sở

07:00-11:30

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Cơ sở

Chiều

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Giám đốc Phạm văn Trọng

 

Cơ sở

 

13:30-17:00

Đi công tác ở cơ sở

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Cơ sở