Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

 Thứ hai
11/12/2017

 

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

12:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

12:30-17:00

Công tác tại huyện Cài Bè về kiểm tra thi đua

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Huyện Cái Bè

 Thứ ba
12/12/2017

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

08:00-11:30

Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Bộ Xây dựng

06:00-11:30

Công tác tại huyện Gò Công Tây về kiểm tra thi đua

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Huyện Gò công Tây

08:00-11:30 Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 Phó Giám đốc Võ Văn Tươi   Sở KH&ĐT

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

13:30-17:00

Công tác tại huyện Chợ Gạo về kiểm tra thi đua

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Huyện Chợ Gạo

Thứ tư
13/12/2017

Sáng

06:30-11:30

Công tác tại huyện Cai Lậy về kiểm tra thi đua

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Huyện Cai Lậy

07:30-11:30 Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và 01 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh TG Giám đốc Trần Xuân Thành   HTAB-TTHN tỉnh

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Công tác tại Thị xã Cai Lậy về kiểm tra thi đua

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Thị xã Cai Lậy

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Thứ năm
14/12/2017

Sáng

07:00-11:30

Công tác tại Châu Thành về kiểm tra thi đua

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Huyện Châu Thành

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Công tác tại huyện Tân Phước về kiểm tra thi đua

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Huyện Tân Phước

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

 Thứ sáu
15/12/2017

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

 

 

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

 

13:3 0-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi