Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)

Thời Gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

 Thứ hai

21/5/2018

 

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:30-11:30

Họp v/v công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

  Văn phòng UBND tỉnh

Chiều

14:00-17:00

Dự Hội nghị v/v thông báo nhaanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh

14:00-17:00

Dự Hội nghị v/v thông báo nhaanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

 

Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

14:00-17:00

Dự Hội nghị v/v thông báo nhaanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh

 Thứ ba
22/5/2018

 

 

 

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

14:00-17:00

Họp bàn việc luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Giám đốc Trần Xuân Thành

 

Sở Nội vụ

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

14:00-17:00

Họp v/v cho gia hạn GCN Cửa hàng Xăng dầu Quốc Thái do ông Phạm Trí Đẹt làm chủ Doanh nghiệp

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

 

Cửa hàng Xăng dầu Quốc Thái

Thứ tư
23/5/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:30-11:30

Dự Hội nghị "Bàn các giải pháp đảm bảo tỷ lệ cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2018"

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Sở NN&PTNT

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ văn Tươi

   

Chiều

14:00-17:00

Họp trao đổi, thống nhất về các nội dung tổ chức thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý Chất thải rắn phía Đông, tỉnh Tiền Giang

Giám đốc Trần Xuân Thành

  Sở Xây dựng

14:00-17:00

Họp Ban điều hành triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

  Khu nhà làm việc của Thường trực UBND tỉnh
 

14:00-17:00

Họp Hội đồng thẩm định giá

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

  Sở Tài chính

Thứ năm
24/5/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

08:00-11:30

Họp Hội đồng thẩm định các Phương án bồi thường

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

  Phòng họp Sở TN&MT

Chiều

13:30-17:00

Hội nghị sơ kết để đánh giá hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Trần Xuân Thành

  PH3-TTHN tỉnh

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   
 

13:30-17:00

Hội nghị sơ kết để đánh giá hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

  PH3-TTHN tỉnh

 Thứ sáu
25/5/2018

Sáng

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

 

 

07:00-11:30

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi

   

Chiều

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Giám đốc Trần Xuân Thành

   

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Phạm Thương Tý

   

 

13:30-17:00

Giải quyết công việc tại cơ quan

Phó Giám đốc Võ Văn Tươi