Truy cập nội dung luôn

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

01/7/2016 - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn chính thức có hiệu lực thi hành

Hôm nay (1/7/2016), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn chính thức có hiệu lực thi hành và đi vào cuộc sống. Đây là hai luật quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam cũng như công tác khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

      Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Với 10 chương, 81 điều, Luật quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

     Theo đó, Luật đã tập trung quy định về các công cụ, cơ chế, chính sách điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và nguyên tắc, nội dung phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo; quy định cụ thể về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, nhận chìm ở biển, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển với nhiều nguyên tắc, chế định quan trọng lần đầu tiên được ghi nhận, quy định trong pháp luật Việt Nam như: quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; hành lang bảo vệ bờ biển; phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; quản lý tài nguyên hải đảo; phân vùng rủi ro, cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; cấp Giấy phép nhận chìm ở biển…

     Cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hôm nay, 2 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật này cũng có hiệu lực thi hành, đó là: Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

    Các quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cùng với quy định của Luật biển Việt Nam về Quy hoạch sử dụng biển và các quy định của Luật bảo vệ môi trường sẽ tạo thành hệ thống pháp luật đồng bộ, là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước chuyển biến đột phá trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, nâng cao hiệu quả và sử dụng hợp lý tài nguyên, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

     Ngày 23 tháng 11 năm 2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII đã thông qua Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) với 10 Chương, 57 Điều. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam đã được điều chỉnh bằng Luật.

     Luật sẽ tạo ra bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn; bảo đảm điều kiện cho hoạt động khí tượng thuỷ văn phát triển, cung cấp và sử dụng thông tin khí tượng thuỷ văn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội có hiệu quả. Đồng thời, Luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

     Luật KTTV quy định về hoạt động KTTV gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ KTTV; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KTTV. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động KTTV trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Cụ thể, Luật quy định về (i) quản lý, khai thác mạng lưới trạm KTTV (bao gồm: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV; Quan trắc KTTV; Điều tra, khảo sát KTTV; Quản lý, bảo vệ công trình KTTV; Quản lý chất lượng phương tiện đo KTTV); (ii) dự báo, cảnh báo KTTV (bao gồm: Thu thập, xử lý, phân tích, lưu giữ thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu và các thông tin, dữ liệu có liên quan trên phạm vi quốc gia, khu vực, thế giới; Xây dựng, ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV; Cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo KTTV; Hướng dẫn khai thác thông tin dự báo, cảnh báo KTTV; Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV); (iii) các hoạt động phục vụ, dịch vụ KTTV (trong đó: Phục vụ KTTV là dịch vụ công không vì mục đích lợi nhuận, gồm: Cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan, tổ chức của Nhà nước phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; Cung cấp tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Cung cấp tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan truyền thông phục vụ cộng đồng không vì mục đích lợi nhuận; Cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, tin dự báo, cảnh báo KTTV cho nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Các hoạt động KTTV khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch vụ KTTV là hoạt động có thu trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ, gồm: Cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, tin dự báo, cảnh báo KTTV theo yêu cầu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38; Xây dựng, cung cấp các sản phẩm thông tin, truyền thông về KTTV, biến đổi khí hậu; Hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí nhà nước về KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Xây dựng, lắp đặt, hướng dẫn khai thác công trình, phương tiện đo KTTV; Xây dựng, cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật về dự báo, cảnh báo, truyền tin KTTV; Kiểm định, hiệu chuẩn, lắp đặt, sửa chữa phương tiện đo KTTV; Hoạt động tư vấn về KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Đào tạo nguồn nhân lực KTTV, giám sát biến đổi khí hậu; Các hoạt động khác liên quan đến KTTV, giám sát biến đổi khí hậu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân); (iv) tác động vào thời tiết; (v) hợp tác quốc tế về hoạt động KTTV và (vi) quản lý nhà nước về KTTV.

      Bộ TN&MT cũng đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định của Luật liên quan tới: Xác định chi tiết nội dung quan trắc đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia; Quan trắc KTTV của các chủ công trình; Thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV phải được cung cấp về hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia và cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia; Hành lang kỹ thuật công trình KTTV; các loại Bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV; Dự báo, cảnh báo KTTV của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia; Các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; Đánh giá khí hậu; Tác động vào thời tiết; Trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

       Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Khí tượng thủy văn có hiệu lực thi hành và đi vào cuộc sống sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo cũng như công tác khí tượng thủy văn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh quốc gia, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Song để hai luật thực sự đi vào cuộc sống, rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng xã hội.

CTTĐT


Tin liên quan
Bản tin Tài nguyên Nước số 02/2020    19/03/2020
Bản tin Tài nguyên Nước tháng 3/2020    18/03/2020
Đoàn thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân trục vớt lục bình hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh    10/03/2020
Bản tin tài nguyên nước số 11    19/12/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước và triển khai các quy định pháp luật có liên quan    03/12/2019
Hội thảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu    19/08/2019
Đòan Thanh niên thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh    16/07/2019
Thành phố Mỹ Tho tuyên truyền vận động giao rác, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông cho Hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho    05/07/2019
Thành phố Mỹ Tho ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2019.    18/06/2019
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2019"    12/06/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 180
  Tổng lượt truy cập: 1012575