Truy cập nội dung luôn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc Sở:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 
Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở;
b) Thanh tra Sở;
c) Phòng Tài nguyên Nước, Khoảng sản và Biển;
d) Phòng Quản lý Đất đai;
đ) Phòng Quản lý Môi trường.

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Văn phòng đăng ký đất đai;
b) Trung tâm Công nghệ thông tin;
c) Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên.


1. Văn phòng Sở:
a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Sở, ngành
b) Tổng hợp và phân tích tình hình kết quả công tác của Sở, ngành hàng tháng, quí, năm.
c)Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị và quản lý tài chính của nội bộ Sở.
- Quản lý và thực hiện công tác tổ chức và cán bộ trong cơ quan, ngành theo quy định của nhà nước và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
- Thực hiện các mặt công tác: thi đua khen thưởng, quản lý nội bộ, quốc phòng- an ninh, pháp chế, quản trị hệ thống mạng máy tính, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2000,
- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính nhà nước trong nội bộ Sở.

2. Thanh tra Sở:
- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp. Nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính thực hiện theo quy định từ Điều 34 đến Điều 44 của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.
b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường bao gồm: về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.  
c) Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
d) Thanh tra vụ, việc khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
đ) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh.
e) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên.
g)Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giả quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan quản lý theo quy định.
h)Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
i) Phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương và các cơ quan liên quan trong họat động thanh tra về tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc bản đồ và khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh.


3.  Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biển: 
- Phòng Tài nguyên Nước, khoáng sản và biển có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý các lĩnh vực về tài nguyên Nước, tài  nguyên khoáng sản, Khí tưởng thuỷ văn và quản lý tổng hợp về biển, đồng thưòi có các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Về Tài nguyên Nước :
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;
- Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;
- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.
b) Về tài nguyên khoáng sản:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;
- Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân  tỉnh;
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luât;
- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Về khí tượng thuỷ văn :
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;
- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;
- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;
- Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.
d) Quản lý tổng hợp về biển:
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích và bảo đảm quyền cư trú, sản xuất, kinh doanh trên các đảo ven bờ phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường biển;
- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá các quy hoạch mạng lưới dịch vụ và các dự án đầu tư công trình, trang thiết bị phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý tổng hợp vùng duyên hải của địa phương sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về quản lý, khai thác tài nguyên biển và hải đảo liên ngành, liên tỉnh liên quan đến địa bàn địa phương;
- Chủ trì, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên biển, hải đảo; thu thập, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và  môi trường biển, hải đảo ở địa phương;
-Tổ chức thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và khai thác có hiệu quả các lợi ích, tiềm năng kinh tế biển, ven biển và hải đảo liên quan đến địa phương.


4. Phòng Quản lý Đất đai:
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về đất đai và đo đạc bản đồ, cụ thể các nhiệm vụ sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất,
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
- Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;
-  Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;
- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở về nghiệp vụ trong công tác định giá đất và tái định cư;
- Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành;
- Đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;
- Định giá đất cho các ngành tư pháp theo quy định của pháp luật ;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Quản lý Môi trường:
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án.
- Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, dự án có nôi dung về bảo vệ môi trường do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo.
- Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia việc các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt;
- Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; xem xét trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải;
- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh;
- Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Gíam đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;
- Đánh giá, dự báo và cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường đối với các đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo phân công của Giám đốc Sở;
- Trình Giám đốc Sở phê duyệt chương trình quan trắc môi trường; tổ chức thực hiện việc quan trắc hiện trạng môi trường trong phạm vi địa bàn tỉnh theo nội dung chương trình đã được phê duyệt; giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh 5 năm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;
- Tổ chức thống kê, lưu giữ thông tin về môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở về hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn tài nguyên và môi trường huyện, xã; chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương;
- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật; phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường và bồi thường thiệt hại liên quan đến môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
- Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp về bảo vệ môi trường hàng năm và dài hạn của địa phương; quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

6. Văn phòng đăng ký đất đai:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và giúp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
- Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườnglàm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Đăng ký sử dụng đất và biến động về sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Lập và quản lý toàn bộ sơ địa chính gốc thuộc phạm địa giới hành chính tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND xã, phường, thị trấn.
- Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND xã, Phường, Thị Trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính;
- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm 2.1 khoản này.
- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;
- Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
- Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc văn phòng theo quy định của pháp luật.
- Ngoài các nhiệm vụ trên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn thực hiện nhiệm vụ của bộ phận " Một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 7. Trung tâm Công nghệ Thông tin:
Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.
Trung tâm Công nghệ Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị:
- Tổ chức thu thập, xây dựng, cập nhật, điều chỉnh hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường theo phân cấp.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thông tin, lưu trữ, chỉnh lý, khai thác hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.
- Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc thu thập, xử lý, quản lý, lưu trử và khai thác tư liệu về tài nguyên và môi trường.
- Cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường, khí tượng thuỷ văn cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động về dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Tổ chức chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong lưu trử thông tin về tài nguyên và môi trường theo quy định.
- Tổ chức quản lý tài chánh, tài sản, công chức viên chức của Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
- Ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ về thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

8. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên:
- Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật về quan trắc và phân tích môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường, hoạt động dịch vụ về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ của đơn vị:
- Thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích, đánh giá và dự báo về diễn biến môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
- Tổ chức quan trắc chất lượng môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.
- Quan trắc diễn biến chất lượng, số lượng nước
- Lập báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
- Tham gia công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiểm môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, tham giá các tác nghiệp kỹ thuật trong công tác thu các loại phí bảo vệ môi trường.
- Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm, trạm quan trắc và phân tích môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
- Chủ trì, phối hợp chuyển giao các công nghệ môi trường theo yêu cầu của Nhà nước và tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ về tài nguyên và môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, đề án xả nước thải vào nguồn nước, dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường, tư vấn thiết kế các hệ thống quan trắc môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, đề án khai thác nước, tài nguyên, phương án phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường…
- Tham gia công tác truyền thông môi trường, tổ chức đào tạo, kỹ năng quan trắc và phân tích môi trường cho tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.
- Liên doanh, liên kết, tham gia và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ( thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ và cung cấp) theo quy định.
- Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế- kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

 

Nội dung

Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt


 
 
Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ
Ấp
HUYỆN CÁI BÈ
Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Thương tại ấp Mỹ Hưng A, Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang   Mỹ Hưng A Mỹ Đức Đông 20  mét tính từ miệng giếng 4224/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Vũ Phúc Sang chi nhánh Tiền Giang tại ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang   ấp 1 Tân Thanh 20  mét tính từ miệng giếng 4117/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác Mỹ An tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang   Mỹ An Mỹ Đức Tây 20  mét tính từ miệng giếng 3877/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước sạch An Hiệp tại ấp An Hiệp, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang   An Hiệp Đông Hòa Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 3050/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước sạch An Bình Đông   An Bình Đông Đông Hòa Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 3034/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Trung tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang   Mỹ Trung Mỹ Hội 20  mét tính từ miệng giếng 2757/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Lương Trí tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.   Lương Trí Mỹ Lương 20  mét tính từ miệng giếng 2775/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Lê Huỳnh   4 An Thái Trung 20  mét tính từ miệng giếng 2430/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Lê Huỳnh   Lợi Nhơn Mỹ Lợi A 20  mét tính từ miệng giếng 2429/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trí tại ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Gian   An Thái An Cư 20  mét tính từ miệng giếng 2101/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh nước sinh hoạt Sáu Tôn tại ấp Lợi Trinh   Lợi Trinh Mỹ Lợi A 20  mét tính từ miệng giếng 2104/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của công ty TNHH tư vấn thiết kế công nghệ môi trường Nam Phát   An Hòa Đông Hòa Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 1487/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của hộ kinh doanh Võ Thanh Bé   Mỹ Phú A Hậu Mỹ Phú 20  mét tính từ miệng giếng 1154/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công ty Cổ phần nước và môi trường Quốc Việt    Khu Phố Hòa Hưng Vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác của công trình khai thác là 800 mét về phía thượng lưu và 200 về phía hạ lưu sông Tiền; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đoạn sông Tiền nơi đặt công trình với chiều dài 1.000 mét và chiều rộng là 15 mét  884/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Hộ kinh doanh Lê Văn Hùng   Mỹ Trinh Thiện Trung 20  mét tính từ miệng giếng 944/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH một thành viên Phước Lộc Thiên Hộ   Hậu Quới Hậu Mỹ Bắc B 20  mét tính từ miệng giếng 531/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Tường B   Mỹ Tường B Hậu Mỹ Trinh 20  mét tính từ miệng giếng 535/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trí 02/GP-UBND Mỹ Trung Mỹ Hội 20  mét tính từ miệng giếng 330/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CAI LẬY
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước sạch ấp 1 tại ấp 1, Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang   ấp 1 Mỹ Thành Bắc 20  mét tính từ miệng giếng 4406/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước ấp 1 tại ấp 1, xã Phú An , huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   ấp 1 Phú An 20  mét tính từ miệng giếng 4061/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Nam Anh tại ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   Tân Thiện Tân Phong 20  mét tính từ miệng giếng 3660/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã cấp nước sinh hoạt nông thôn Bình Hoà tại ấp Bình Hoà B, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   Bình Hòa B Tam Bình 20  mét tính từ miệng giếng 3053/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước sinh hoạt ấp Bình Hòa A, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   Bình Hòa A Tam Bình 20  mét tính từ miệng giếng 3056/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Cẩm Sơn tại ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   ấp 1 Cẩm Sơn 20  mét tính từ miệng giếng 2753/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Cẩm Sơn tại ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   ấp 4 Cẩm Sơn 20  mét tính từ miệng giếng 2738/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước ấp Long Quới tại ấp   Long Quới Ngũ Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 2409/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
 
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước Tập đoàn 14-15 ấp Tân Sơn   Tân Sơn Ngũ Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 1922/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Tiên   Mỹ Lợi A Long tiên 20  mét tính từ miệng giếng 1298/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp 4 xã Phú Cường 277/GP-UBND 5B Phú Cường 20  mét tính từ miệng giếng 101/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nguyên   Bình Tịnh Bình Phú 20  mét tính từ miệng giếng 534/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
THỊ XÃ CAI LẬY
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước Mỹ Hòa tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   Mỹ Phú Mỹ Hạnh Đông 20  mét tính từ miệng  3055/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Vĩnh và ấp Phú Thuận tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   Mỹ Vĩnh Long Khánh 20  mét tính từ miệng giếng 3012/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CHÂU THÀNH
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Thuận Phú tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang   Thân Bình Thân Cửu Nghĩa 20  mét tính từ miệng giếng 4360/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Long Định 2 tại ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang   Tây 2 Long Định 20  mét tính từ miệng giếng 3792/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Hòa Bình tại ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang   Thuận Dưỡng Điềm 20  mét tính từ miệng giếng /QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất hương liệu Ếch Vàng tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang   Tân Hòa Tân Hội Đông 20  mét tính từ miệng giếng 3027/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất (GK4) của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Đạt tại ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.   Hưng Nhị Bình 20  mét tính từ miệng giếng 2863/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH cấp nước Huỳnh Gia Phát   Trung Ðông Hòa 20  mét tính từ miệng giếng 1921/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của ông Lê Quang Đảo tại ấp Tân Xuân, Tân Hội Đông, Châu Thành   Tân Xuân Tân Hội Đông 20  mét tính từ miệng giếng 1661/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của ông Lê Quang Đảo, khai thác nguồn nước dưới đất công trình giếng khoan tại ấp Tân Xuân, Tân Hội Đông, Châu Thành   Tân Xuân Tân Hội Đông   1660/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tân Lý Đông   Tân Lược 1 Tân Lý Đông 20  mét tính từ miệng giếng 1486/QĐ-UBND (Tải Quyết định) 
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tân Lý Đông   Tân Quới Tân Lý Đông 20  mét tính từ miệng giếng 1488/QĐ-UBND (Tải Quyết định) 
Công trình khai thác nước dưới đất của bà Trần Thị Ngọc Tâm   7 Tam Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 1245/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Thái Hải   Khu Phố Tam Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 1132/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Thái Hải   Khu Phố Tam Hiệp 20  mét tính từ miệng giếng 1120/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Hữu Hòa   Hữu Hòa Hữu Đạo 20  mét tính từ miệng giếng 1151/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty Thiên Phát. 286/GP-UBND Tây Hoà Song Thuận 20  mét tính từ miệng giếng 343/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Phú Quí 284/GP-UBND Long Bình A Long Hưng 20  mét tính từ miệng giếng 344/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Cty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hữu Đức 207/GP-UBND Tân Quới Tân Lý Đông 20  mét tính từ miệng giếng 3465/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Viện cây ăn quả Miền Nam 200/GP-UBND Đông Long Định 20  mét tính từ miệng giếng 3698/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Thủy Triều 256/GP-UBND Lộ Ngang Bình Đức 20  mét tính từ miệng giếng 3699/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Thới Thành 270/GP-UBND Bắc B Điềm Hy 20  mét tính từ miệng giếng 3823/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN TÂN PHƯỚC
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH xây dựng thương mại Nghĩa Cường tại ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang   ấp 4 Tân Lập 1 20  mét tính từ miệng giếng 4116/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Thuận Phát    4 Tân Hoà Thành   536/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV thực phẩm xanh D và A 206/GP-UBND 2 Thạnh Tân 20  mét tính từ miệng giếng 3824/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
TP. MỸ THO          
Công trình khai thác nước dưới đất (GK2) của Hộ kinh doanh Trạm cấp nước Mỹ Phú, địa chỉ tại ấp Mỹ Phú, Mỹ Phong, TP.MT   Mỹ Phú Mỹ Phong 20  mét tính từ miệng giếng 4226/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất (GK2) của Doanh nghiệp tư nhân Phú Quí tại ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   Phước Thuận Phước Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 3563/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần may Tiền Tiến tại ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   Phong Thuận Tân Mỹ Chánh 20  mét tính từ miệng giếng 2752/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nguyên tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong   Mỹ An Mỹ Tho 20  mét tính từ miệng giếng 2274/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đấtcủa Công ty TNHH TC Lộc Phát   Bình Tạo Trung An 20  mét tính từ miệng giếng 1598/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của doanh nhân tư nhân cấp nước Tiến Phát   Long Hòa B Đạo Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 1120/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
 Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Lương 1155/QĐ-UBND Mỹ Lương Mỹ Phong   1155/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Kinm Ngân 1, 2 255/GP-UBND 62/3, Nguyễn Huỳnh Đúc Phường 2 20  mét tính từ miệng giếng 3697/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Phú Quí 248/GP-UBND Long Hưng Phước Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 3749/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CHỢ GẠO
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cấp nước Lộc Tuyền tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang   Hòa Thành Hòa Định 20  mét tính từ miệng giếng 3596/QĐ-UBND (Tải Quyết định
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước ấp Bình Phú tại ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang   Bình Phú Bình Phục Nhứt 20  mét tính từ miệng giếng 3011/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Tú Như tại ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang   Tân Ninh Xuân Đông 20  mét tính từ miệng giếng 2782/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cây nước ấp Long An - Trạm số 1 tại ấp Long An   Long An Quơn Long 20  mét tính từ miệng giếng 2421/QĐ-UBND (Tải Quyết định) 
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn lâm thời ấp Nhựt Tân tại ấp Nhựt Tân   Nhựt Tân Tân Bình Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 2276/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Ban vận hành đài nước ấp Đăng Nẵm   Đăng Nẵm Đăng Hưng Phước 20  mét tính từ miệng giếng 2239/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Ban Quản lý trạm nước Hòa Ninh II.   Hòa Ninh Hòa Tịnh 20  mét tính từ miệng giếng 2177/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui   Bình Khương 2 Bình Phục Nhứt 20  mét tính từ miệng giếng 2011/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui   Bình Khương 2 Bình Phục Nhứt 20  mét tính từ miệng giếng 1870/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của tổ hợp tác cây nước ấp Trung Chánh   Trung Chánh Trung Hòa 20  mét tính từ miệng giếng 1152/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của hộ kinh doanh Ban vận đông công trình giếng nước tầng sâu   Vĩnh Phước Đăng Hưng Phước 20  mét tính từ miệng giếng 1153/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH TMDV cấp nước Lộc Tuyền    Mỹ Thạnh Hoà Định 20  mét tính từ miệng giếng 532/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Phạm Thanh Quốc    Lương Phú B Lương Hoà Lạc 20  mét tính từ miệng giếng 533/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Phạm Thị Hân 261/GP-UBND Bình Khương I Bình Phục Nhứt 20  mét tính từ miệng giếng 4001/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
công trình khai thác nước dưới đất của Hộ chăn nuôi Phùng Văn An 07/GP-UBND Lương Phú C Lương Hoà Lạc 20  mét tính từ miệng giếng 342/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Nuyễn Thị Hồng Duyên 247/GP-UBND Tân Mỹ Tân Bình Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 3464/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác ấp Điền Mỹ 232/GP-UBND Điền Mỹ Long Bình Điền 20  mét tính từ miệng giếng 3464/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Ông Nguyễn Hữu Thành 262/GP-UBND Bình Ninh Bình Phục Nhứt 20  mét tính từ miệng giếng 3822/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Ban Quản lý Tổ hợp tác cung cấp nước ấp Thạnh Lạc tại ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang   Thạnh Lạc Đồng Thạnh 20  mét tính từ miệng giếng 3029/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ quản lý trạm nước ấp Thạnh Thới   Thạnh Thới Đồng Sơn 20  mét tính từ miệng giếng 1485/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
GÒ CÔNG ĐÔNG
công trình khai thác nước mặt của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang tại ấp Tư, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang   Gia Thuận + 800m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu kênh Xóm Gồng. 2135/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
20  mét tính từ miệng giếng
Tin liên quan
Thông báo về việc tìm đơn vị để thực hiện gói thầu "Thu và phân tích mẫu môi trường phục vụ quan trắc chất lượng môi trường khu vực Kho chứa VTNN Trường Sơn tại ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang"    22/04/2019
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 tại Trung tâm Công nghệ thông tin    08/04/2019
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang    05/04/2019
Hội nghị sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quí II/2019    03/04/2019
Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019    27/03/2019
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp liên tịch thực hiện tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông    26/03/2019
Buổi gặp gỡ giữa Giám đốc Sở với nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây    26/03/2019
Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc    13/03/2019
Hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3    13/03/2019
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019    10/03/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 22
  Tổng lượt truy cập: 484675