Truy cập nội dung luôn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc Sở:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 
Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:
* Các phòng, đơn vị quản lý nhà nước
1- Văn phòng Sở.
2 - Thanh tra Sở.
3 - Phòng Quản lý Đất đai.
4 - Phòng Tài nguyên Nước, Khoảng sản và Biển.
5- Phòng Định giá đất và Tái định cư
6- Chi cục Bảo vệ Môi trường.
* Các đơn vị sự nghiệp:
1- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
2- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
3- Trung tâm Công nghệ thông tin.
4- Ban Quản lý Dự án VLAP.
5- Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên.

1. Văn phòng Sở:
a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Sở, ngành
b) Tổng hợp và phân tích tình hình kết quả công tác của Sở, ngành hàng tháng, quí, năm.
c)Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị và quản lý tài chính của nội bộ Sở.
- Quản lý và thực hiện công tác tổ chức và cán bộ trong cơ quan, ngành theo quy định của nhà nước và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
- Thực hiện các mặt công tác: thi đua khen thưởng, quản lý nội bộ, quốc phòng- an ninh, pháp chế, quản trị hệ thống mạng máy tính, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2000,
- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính nhà nước trong nội bộ Sở.

2. Phòng Định giá đất và Tái định cư:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở về nghiệp vụ trong công tác định giá đất và tái định cư;
- Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành;
- Đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;
- Định giá đất cho các ngành tư pháp theo quy định của pháp luật ;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý Đất đai:
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về đất đai và đo đạc bản đồ, cụ thể các nhiệm vụ sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất,
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
- Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;
-  Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;
- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

4.  Phòng Tài nguyên Nước - Khoáng sản và Biển:
- Phòng Tài nguyên Nước, khoáng sản và biển có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý các lĩnh vực về tài nguyên Nước, tài  nguyên khoáng sản, Khí tưởng thuỷ văn và quản lý tổng hợp về biển, đồng thưòi có các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Về Tài nguyên Nước :
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;
- Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;
- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.
b) Về tài nguyên khoáng sản:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;
- Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân  tỉnh;
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luât;
- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Về khí tượng thuỷ văn :
- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;
- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;
- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;
- Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.
d) Quản lý tổng hợp về biển:
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích và bảo đảm quyền cư trú, sản xuất, kinh doanh trên các đảo ven bờ phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường biển;
- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá các quy hoạch mạng lưới dịch vụ và các dự án đầu tư công trình, trang thiết bị phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch quản lý tổng hợp vùng duyên hải của địa phương sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về quản lý, khai thác tài nguyên biển và hải đảo liên ngành, liên tỉnh liên quan đến địa bàn địa phương;
- Chủ trì, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên biển, hải đảo; thu thập, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và  môi trường biển, hải đảo ở địa phương;
-Tổ chức thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và khai thác có hiệu quả các lợi ích, tiềm năng kinh tế biển, ven biển và hải đảo liên quan đến địa phương.

5. Thanh tra Sở:
- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp. Nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính thực hiện theo quy định từ Điều 34 đến Điều 44 của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.
b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường bao gồm: về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.  
c) Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
d) Thanh tra vụ, việc khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
đ) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh.
e) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên.
g)Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giả quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan quản lý theo quy định.
h)Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
i) Phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương và các cơ quan liên quan trong họat động thanh tra về tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc bản đồ và khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và giúp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
- Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườnglàm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Đăng ký sử dụng đất và biến động về sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Lập và quản lý toàn bộ sơ địa chính gốc thuộc phạm địa giới hành chính tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND xã, phường, thị trấn.
- Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) và UBND xã, Phường, Thị Trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính;
- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp được mua nhà ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân ở nước ngoài;
- Lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm 2.1 khoản này.
- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;
- Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
- Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc văn phòng theo quy định của pháp luật.
- Ngoài các nhiệm vụ trên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn thực hiện nhiệm vụ của bộ phận " Một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc kiện toàn Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.)

7. Chi cục Bảo vệ Môi trường:
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án.
- Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, dự án có nôi dung về bảo vệ môi trường do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo.
- Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia việc các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt;
- Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; xem xét trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải;
- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh;
- Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Gíam đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;
- Đánh giá, dự báo và cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường đối với các đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo phân công của Giám đốc Sở;
- Trình Giám đốc Sở phê duyệt chương trình quan trắc môi trường; tổ chức thực hiện việc quan trắc hiện trạng môi trường trong phạm vi địa bàn tỉnh theo nội dung chương trình đã được phê duyệt; giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh 5 năm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;
- Tổ chức thống kê, lưu giữ thông tin về môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở về hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn tài nguyên và môi trường huyện, xã; chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương;
- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật; phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường và bồi thường thiệt hại liên quan đến môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
- Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp về bảo vệ môi trường hàng năm và dài hạn của địa phương; quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
(Theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Môi trường  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.)

8. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường:
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
- Lập các dự án, đo đạc, thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính theo phân cấp, tổ chức thực hiện đo đạc mạng lưới toạ độ, độ cao và lập các bản đồ địa chính theo phân cấp và kế hoạch của tỉnh; Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập các loại bản đồ chuyên dụng.
- Tổ chức điều tra, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập hồ sơ địa chính, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ hồ sơ địa chính theo kế hoạch.
- Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ tỉnh đến cấp xã và các quy hoạch, kế hoạch khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động về dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đo đạc bản.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật và tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và cá nhân có yếu cầu.
- Tổ chức quản lý tài chánh, tài sản, công chức viên chức của Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
- Ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ vào nhu cầu công việc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
(Theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 25/9/2003 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.)

 9. Trung tâm Công nghệ Thông tin:
Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.
Trung tâm Công nghệ Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị:
- Tổ chức thu thập, xây dựng, cập nhật, điều chỉnh hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường theo phân cấp.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thông tin, lưu trữ, chỉnh lý, khai thác hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.
- Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc thu thập, xử lý, quản lý, lưu trử và khai thác tư liệu về tài nguyên và môi trường.
- Cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường, khí tượng thuỷ văn cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động về dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Tổ chức chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong lưu trử thông tin về tài nguyên và môi trường theo quy định.
- Tổ chức quản lý tài chánh, tài sản, công chức viên chức của Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.
- Ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ về thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
(Theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.)

10. Ban Quản lý Dự án VLAP:
Ban Quản lý dự án VLAP tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng quản lý trực tiếp việc thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
- Ban Quản lý dự án VLAP tỉnh Tiền giang có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành.
Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị:
- Tổ chức thực hiện Dự án, quản lý và giám sát các hoạt động của Dự án trên phạm vi tỉnh Tiền giang dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban quản lý Dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là CPMU).
- Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh để thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện các chỉ tiêu đề ra và kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
- Xây dựng các kế hoạch công tác và kế hoạch ngân sách, bao gồm cả kế hoạch mua sắm trình CPMU duyệt; thực hiện việc mua sắm cho Dự án theo đúng hướng dẫn về thủ tục mua sắm.
- Duy trì và thực hiện hệ thống kế toán do CPMU thiết lập cho Dự án cấp tỉnh phù hợp với các quy định của cả Chính phủ lẫn Ngân hàng thế giới.
- Thực hiện yêu cầu của CPMU về thiết lập hệ thống báo cáo và quản lý Dự án, hệ thống theo dõi và giám sát (M&E) tại tỉnh; quản lý các thông tin phục vụ việc ra quyết định phù hợp với các yêu cầu của dự án.
- Duy trì mối liên hệ thông với các bên liên quan ở địa phương thông qua các nhóm tư vấn cộng đồng ở tỉnh và các nhóm cộng đồng tham gia ở cấp huyện.
(Theo Quyết định số 4026/QĐ-UBND ngày 09/11/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hoàn thiện và Hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam".)

11. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên:
- Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật về quan trắc và phân tích môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường, hoạt động dịch vụ về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ của đơn vị:
- Thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích, đánh giá và dự báo về diễn biến môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
- Tổ chức quan trắc chất lượng môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.
- Quan trắc diễn biến chất lượng, số lượng nước
- Lập báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
- Tham gia công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiểm môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, tham giá các tác nghiệp kỹ thuật trong công tác thu các loại phí bảo vệ môi trường.
- Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm, trạm quan trắc và phân tích môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
- Chủ trì, phối hợp chuyển giao các công nghệ môi trường theo yêu cầu của Nhà nước và tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ về tài nguyên và môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, đề án xả nước thải vào nguồn nước, dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường, tư vấn thiết kế các hệ thống quan trắc môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, đề án khai thác nước, tài nguyên, phương án phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường…
- Tham gia công tác truyền thông môi trường, tổ chức đào tạo, kỹ năng quan trắc và phân tích môi trường cho tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.
- Liên doanh, liên kết, tham gia và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ( thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ và cung cấp) theo quy định.
- Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế- kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
(Theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 03/1/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.)

Nội dung

Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../BC-STNMT Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016BÁO CÁO
Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch công tác của trung ương địa phương giao, trong 6 tháng đầu năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

I- Công tác tuyên truyền pháp luật và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 04/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ năm 2016, từ đầu năm đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật với 403 lượt công chức, viên chức và người lao động tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề sau: Các Công văn của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường, các văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền về các tác hại của thuốc lá, an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở còn tổ chức 10 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo và thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam cho công chức xã, huyện.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 07 Quyết định quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; lệ phí địa chính; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Bộ Đơn giá điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

II- Công tác cải cách thủ tục hành chính

1- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Có biểu mẫu kèm theo)

2- Công tác cải cách hành chính

 Ban hành Kế hoạch số 5414/KH-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 21/01/2016 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Hiện Sở đang tiến hành rà soát thủ tục hành chính về lĩnh vực ngành theo kế hoạch đề ra.

 III- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do trình độ am hiểu pháp luật và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế, nên chất lượng các cuộc tuyên truyền pháp luật chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH

I- Công tác quản lý nhà nước về đất đai

1- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Về công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020: đã dự thảo báo cáo, số liệu và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đang chờ chỉ tiêu phân khai của Chính phủ cho tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp.

- Các địa phương đã tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020: Hiện nay, 11 huyện, thành phố, thị xã đã lập xong báo cáo, số liệu và bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11 huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 07 đơn vị, còn lại 04 đơn vị là huyện Tân Phú Đông, Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông và TP. Mỹ Tho.

2- Công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

Đang chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính các xã thuộc huyện: Chợ Gạo, Tân Phú Đông và Gò Công Đông. Hoàn chỉnh việc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính của huyện Tân Phước.

3- Về công tác thống kê đất đai, quản lý đất công

Sở đã thực hiện xong công tác thống kê đất đai năm 2015 cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Ngày 13/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1782/STNMT-QLĐĐ về việc báo cáo diện tích đất công đang quản lý trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho. Qua đó, Sở yêu cầu các địa phương báo cáo tổng diện tích đất công đang quản lý, sử dụng bao gồm: đất đã giao, đã cho thuê; đất đang bị lấn, chiếm; đất đang tranh chấp; đất  chưa giao còn để trống bao gồm đất ven sông, đất bãi bồi ven biển… làm cơ sở tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng cho thời gian tới, đồng thời làm dữ liệu quản lý của phần mền trong hệ thống quản lý đất đai của Sở. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2016.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm tra nhà nước về đất đai của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh và kiện toàn Đoàn kiểm tra tại Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về Thành lập Đàon kiểm tra nhà nước về đất đai đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở tiến hành phúc tra 05 đơn vị có những tồn tại, vi phạm về đất đai qua các lần kiểm tra trước đây bao gồm: Công ty Lương thực Tiền Giang; Công ty xăng dầu Tiền Giang; Trường THPT Vĩnh Bình - Gò Công Tây, Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang và Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục & Lao động Xã hội.

Sở đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 2016 là 12 đơn vị (gồm 08 doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất và 04 Ủy ban nhân dân cấp xã). Thời gian thực hiện đến tháng 11 năm 2016.

Ngoài ra, Sở đã tổng hợp các trường hợp thửa đất cần thanh lý, bán đấu giá "đất công" ở các huyện Cái Bè, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông và TP. Mỹ Tho và đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết.

4- Đăng ký giao dịch bằng quyền sử dụng đất

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tổ chức 128 trường hợp :

Đăng ký thế chấp 63/63 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 55/55 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 10/10 trường hợp.

* Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, cá nhân 13.361 trường hợp:

Đăng ký thế chấp 6.559/6.559 trường hợp; xóa đăng ký thế chấp 6.222/6.222 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 580/580 trường hợp.

6- Công tác định giá đất

- Chủ trì phối hợp với các ngành có ý kiến về đơn giá bồi thường đất, về chính sách bồi thường của 47 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 39 công trình.

- Chủ trì phối hợp với Tổ nghiệp vụ (Hội đồng Thẩm định các phương án bồi thường tỉnh) có ý kiến về đơn giá bồi thường, giá khởi điểm; đơn giá giao, thuê đất đối với 22 công trình và trình Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định bảng giá đất tỉnh đối với 05 công trình.

7- Đánh giá kết quả thực hiện

Sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê đất đai năm 2015; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất,  đăng ký biến động về đất, đo đạc các dự án, công trình. Riêng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm so với yêu cầu. Hiện tại Sở đang củng cố lại tổ chức của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, điều động, bổ sung nhân sự cho bộ phận cấp giấy chứng nhận để giải quyết nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

II- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

1- Về lĩnh vực tài nguyên nước

- Trong 6 tháng đầu năm 2016 Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 97 Giấy phép về tài nguyên nước, cụ thể: cấp 40 giấy phép thăm dò, 42 giấy phép khai thác, 04 giấy phép gia hạn khai thác, 03 giấy phép cấp lại khai thác, 08 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Nâng tổ số giấy phép về tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đến nay là 2.278 giấy phép. Trong đó có 1.049 giấy phép hết hiệu lực và 1.229 giấy phép còn hiệu lực gồm: 177 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 904 giấy phép khai thác nước dưới đất, 04 giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất, 01 giấy phép cấp lại hành nghề khoan nước dưới đất, 04 cấp lại giấy phép khai thác nước dưới đất, 14 giấy phép khai thác nước mặt, 125 giấy phép xả nước thải. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nội dung quy định trong giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và các quy định có liên quan.

- Tổ chức triển khai quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1) theo kế hoạch số 1261/KH-STNMT ngày 07/4/2016; lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước khai thác (đợt 1) tại các trạm cấp nước ở các huyện phía Đông và huyện Tân Phước.

- Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo về và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 671/KH-STNMT ngày 29/02/2016 Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo về và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

2- Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

- Tổ chức triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Công văn số 256/STNMT-NKS&B ngày 21/1/2016.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định về lĩnh vực khoáng sản gồm: Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 Thành lập Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13/KHPH-STNMT TG-ĐT ngày 18/2/2016 về kiểm tra khai thác cát sông khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Kết quả: đã tổ chức kiểm tra 02 cuộc, qua kiểm tra phát hiện 02 phương tiện xáng cạp khai thác trái phép và đã xử lý theo quy định. Thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền xử lý vi phạm là 70.000.000 đồng. Ngoài ra, Sở còn xây dựng Kế hoạch số 1316/KH-STNMT ngày 11/4/2016 về việc kiểm tra đột xuất tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của nhân dân. Theo đó, tổ chức kiểm tra 01 cuộc, qua kiểm tra phát hiện 04 phương tiện ghe bơm hút đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Tiền, hiện các phương tiện đang tạm giữ để chờ xử lý theo quy định.

- Phối hợp các sở ngành tiến hành khảo sát khu vực Âu tàu của Sư đoàn 8 – Đồng Tâm để làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi. Theo đó, ngày 19/4/2016  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1593/UBND-KTN về việc chấp thuận vị trí tạm giữ phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Tổ chức thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 05 tổ chức đang hoạt động khai thác khoáng  sản trên địa bàn tỉnh.

- Theo số liệu báo cáo của các địa phương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 162 tổ chức, cá nhân (03 tổ chức, 159 cá nhân) hành nghề bơm hút cát trên sông, với số lượng 185 phương tiện.

3- Về khí tượng thuỷ văn

- Hoàn chỉnh dự thảo Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh, gửi Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiesm cứu nạn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lập danh sách trực ứng phó động đất, sóng thần, phòng, chống  lụt, bão hàng tháng của quý I và II năm 2016.

- Báo cáo tình hình khí tượng thuỷ văn hàng tuần.

4- Về quản lý tổng hợp biển và hải đảo:

- Xây dựng Kế hoạch 1854/KH-STNMT ngày 18/5/2016 tổ chức các hoạt động tuyên truyền Hưởng ứng Tuần lễ Biển Việt Nam.

- Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/5007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TƯ ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

5- Đánh giá kết quả thực hiện

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở đã tổ chức triển khai hiệu quả các công việc nhằm tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác cấp phép về tài nguyên nước. Về công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất, đây là công tác được thực hiện định kỳ hàng năm và năm 2016, Sở tiếp tục triển khai vận hành mạng lưới quan trắc theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2016, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016 dưới nhiều hình thức: treo băng rôn, tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình, đưa tin website, hội thảo nhằm tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước cũng như kêu gọi sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nội dung quy định trong giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và các quy định có liên quan nhằm nâng cao ý thức chấp hành của đối tượng này, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng theo thẩm quyền và đúng quy định các văn bản quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản được thuận lợi, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ổn định góp phần ổn định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nên đã hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành cùng các địa phương có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh nên hiệu quả của công tác quản lý ngày càng được nâng cao.

III- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường

1-Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định 14 báo cáo ĐTM của 14 dự án.

- Trình trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 13 hồ sơ báo cáo ĐTM, phê duyệt 06 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường của 24 dự án. Trong đó, tham mưu cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của 10 dự án; Thông báo chưa xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của 07 dự án và đang xem xét 07 dự án.

- Sở đã ký Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của 02 cơ sở.

2- Quan trắc môi trường

Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang năm 2016 và đã triển khai thu mẫu quan trắc đợt 1 của Chương trình quan trắc năm 2016 và chuẩn bị báo cáo kết quả đợt thu mẫu.

3- Quản lý chất thải

- Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với: Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo; Công ty TNHH Trinity Việt Nam; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang; Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế Tiền Giang; Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Nông Tiến.

- Tổng số phí thu được trong 6 tháng đầu năm là: 61.695.100 ngàn đồng (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn một trăm đồng).

- Cấp mới, điều chỉnh 35 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các chủ nguổn thải trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành xử lý triệt để đối với 02/3 (đạt 66,6%) cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên trong Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 Phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là Công ty CP May Sông Tiền và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Quý. Riêng trường hợp Cảng cá Vàm Láng (đơn vị sư nghiệp công lập thuộc sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), do khó khăn về kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Sở đã có báo cáo, được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành xử lý triệt để.

4. Tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra, giám sát môi trường

- Phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm việc xác định vị trí xả nước thải, nước mưa của các Doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh.

- Lâp danh sách các Doanh nghiệp được tiến hành kiểm tra theo kế hoạch năm 2016.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát lấy mẫu bùn tại Công ty TNHH Royal Foods.

5- Giáo dục, tuyên truyền, phối hợp bảo vệ môi trường

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình Liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành đoàn thể về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 và đề ra các giải pháp phối hợp thực hiện trong năm 2016.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường gửi Đoàn giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể đã ký kết liên tịch tổ chức thực hiện kế hoạch vệ bảo vệ môi trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016 tại Nhà Thiếu nhi Tiền Giang.

6. Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và cấp 310 Giấy chứng nhận cho các đối tượng được đào tạo.

Tiếp tục tiếp nhận thông tin đăng ký của học viên và phát Giấy chứng nhận cho học viên đã tham gia và đạt kết quả ở các khóa học trước theo quy định.

7. Công tác quản lý đa dạng sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai công bố Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến tất cả các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương triển khai thực hiện và có lồng ghép vào các Kế hoạch, chương trình, đề án chung của từng ngành lĩnh vực và từng địa phương trong giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo, đề xuất thực hiện các dự án thành phần, liên quan để triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tiền Giang như: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, đến tiềm năng phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Tiền Giang, Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tiền Giang…song song đó các dự án thành phần trong Kế hoạch cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 để thực hiện.

8Thực hiện Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2013-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh:

Sau khi Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1706/STNMT-CCMT ngày 04/5/2015 về việc gửi Quyết định phê duyệt Dự án đến các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, làm căn cứ để thực hiện các chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án: "Xây dựng giải pháp kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận có nguy cơ ô nhiễm". Với mục tiêu xây dựng các giải pháp đảm bảo tính khoa học và thực tiễn để kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; xây dựng sổ tay thể hiện đầy đủ các thành phần ô nhiễm, giúp quản lý, kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường cho các loại hình công nghiệp đặc trưng của tỉnh Tiền Giang. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang liên hệ các đơn vị có chức năng và đủ năng lực hoàn chỉnh đề cương và dự toán kinh phí thực hiện thực hiện dự án.

9. Về xử lý tiếng ồn của dịch vụ karaoke ngoài trời:

Thực hiện Công văn số 1073/UBND-KTN ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trang bị máy đo tiếng ồn và đào tạo nguồn nhân lực sử dụng máy đo tiếng ồn cho cấp huyện, ngày 22/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi họp các ngành gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường để lựa chọn loại máy đo độ ồn. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập hợp báo giá của các nhà phân phối đối với dòng máy Rion để gửi Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện.

Về đào tạo nguồn nhân lực sử dụng máy đo tiếng ồn: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên (trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khóa tập huấn về sử dụng phương tiện đo độ ồn cho khoảng 70 học viên là các công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Công an các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy. Sau khóa tập huấn, Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã cấp chứng nhận đào tạo cho các học viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa.

10- Đánh giá kết quả thực hiện

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường về cơ bản đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần hạn chế được mức độ gia tăng ô nhiễm và từng bước cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm. Môi trường tại các khu công nghiệp được quan tâm nhiều hơn, một số doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng các công trình xử lý chất thải; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị, nông thôn đã và đang từng bước được triển khai.

Tuy nhiên, Sở đang tiếp tục hoàn thành Dự án "Xây dựng Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang" và "Đề án Cải tạo vệ sinh môi trường của thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông", hai dự án này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí và Sở đã ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện trong năm 2016; Đối với Đề án thành lập một khu riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường khó khắc phục và Dự án "Xây dựng giải pháp kiểm soát chất thải vào các nguồn tiếp nhận (môi trường nước và môi trường không khí) có nguy cơ ô nhiễm", Sở đang liên hệ các đơn vị có chức năng và đủ năng lực hoàn chỉnh Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện.

IV- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 76 lượt với 80 người đến yêu cầu giải đáp thắc mắc, khiếu nại về tài nguyên và môi trường. Hầu hết người dân đến khiếu nại, kiến nghị tranh chấp liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đền bù, giải toả hoặc khiếu nại đòi lại đất.

- Nhận 66 đơn với 35 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 08 đơn tranh chấp và 14 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 08 đơn thuộc thẩm quyền và 58 đơn không thuộc thẩm quyền (Sở đã chuyển 58 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định). Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh 04 trường hợp, đang hoàn chỉnh báo cáo đối với 02 trường hợp và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết đối với 02 trường hợp.

2- Công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành  22/150  cuộc thanh, kiểm tra (đạt 15%) và 08 cuộc ngoài kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  đối với 15 tổ chức, 17 cá nhân. Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm. Trong đó số tổ chức vi phạm là 01, số cá nhân vi phạm là 15 với tổng số tiền xử phạt vi phạm là: 841.980.000 đồng. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm là 847.480.000 đồng (trong đó có 03 trường hợp năm 2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 5.500.000 đồng). Cụ thể như sau:

+ Thanh, kiểm tra về lĩnh vực đất đai: 05 cuộc trong kế hoạch đối với 05 tổ chức. (Có 02 trường hợp năm  2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 2.000.000 đồng).

+ Thanh, kiểm tra về lĩnh vực môi trường: 09 cuộc (02 cuộc trong kế hoạch và 07 cuộc ngoài kế hoạch) đối với 06 tổ chức và 03 cá nhân, đã phát hiện 02 trường hợp thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, nộp vào ngân sách nhà nước 6.250.000 đồng (trong đó có 01 trường hợp năm 2015 nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.500.000 đồng).

+ Kiểm tra về tài nguyên khoáng sản đã tiến hành: 12 cuộc (11 cuộc trong kế hoạch, 01 cuộc ngoài kế hoạch), đã phát hiện 14 trường hợp khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường không có giấy phép, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm khai thác không sử dụng để xây dựng công trình đó đối với trường hợp khoáng sản sau khai thác đem bán cho cá nhân, tổ chức khác, nộp vào ngân sách nhà nước 837.230.000 đồng.

3- Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung số lượt công tác tiếp dân và số lượng đơn tranh chấp khiếu nại phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2015.

V- Các mặt công tác khác

- Sở đã có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định về dự toán kinh phí đối với dự án "Điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu" trên cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, điều tra đánh giá thoái hóa đất tỉnh Tiền Giang.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào ngày 24/5/2016.

- Báo cáo gửi Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam về mốc tọa độ nhà nước hạng II, III trên địa bàn tỉnh.

- Bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

- Cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường đăng lên trang Web của Sở.

- Tham gia khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ "Phần mềm quản lý hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường" và  "Lớp tập huấn an toàn, bảo mật thông tin" tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng và ban hành Quy chế phần mềm quản lý cán bộ công chức hiện đang được áp dụng tại Sở.

C- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG NĂM 2016

I- Những nhiệm vụ chung

1- Công tác tuyên truyền và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức, viên chức và người dân thông suốt thực hiện.

2- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước và các lớp nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

3- Công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 Ban hành Quyết định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên nước); Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất); Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 và Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực Môi trường).

II- Những nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực

1- Lĩnh vực đất đai

a) Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

- Đo đạc các công trình phục vụ công tác giao, cấp đất.

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nhà nước về đất đai năm 2016 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ hiện trạng nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

- Tham gia thẩm tra đo đạc cùng Toà án, Thi hành án.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo hợp đồng với cấp huyện.

c) Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định hồ sơ bồi thường về đất đai

- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

- Tiếp nhận hồ sơ định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính chuyển qua.

- Tiếp tục thẩm định các phương án bồi thường, chính sách bồi thường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục nhận hồ sơ xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giao, thuê đất; xác định giá đất khởi điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh.

- Tham mưu Hội đồng hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện bồi thường dự án theo Luật đất đai 2013 của các huyện.

2- Lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn

- Xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Bảo vệ môi trường ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Hoàn chỉnh Dự án "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản, điều chỉnh thủ tục hành chính về tài nguyên khoáng sản.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán lập Quy hoạch Tài nguyên nước mặt tỉnh Tiền Giang; đề cương và dự toán lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện dự án điều tra, đánh giá, xác định các vùng đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện dự án phân vùng các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tiếp tục triển khai vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2016; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển đảo.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước.

3- Về lĩnh vực môi trường

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về môi trường" và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

- Tổ chức triển khai tập huấn 11 lớp nghiệp vụ môi trường tại 11 huyện, thị, thành cho cấp huyện và cấp xã theo Kế hoạch số 1721/KH-STNMT ngày 10/5/2016.

- Theo dõi, kiểm tra, thẩm định tiêu chí 17 về môi trường của 12 xã xây dựng xã nông thôn mới chuẩn bị ra mắt năm 2016; theo dõi hướng dẫn chỉ tiêu thi đua về môi trường cấp huyện năm 2016.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện tăng cường và đảm bảo thu phí bảo vệ môi trường đạt 100% đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với các dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động chính thức.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quan trắc môi trường không khí và nước mặt nội địa, nước biển ven bờ; quan trắc nước mặt liên vùng giữa hai tỉnh Tiền Giang – Long An  định kỳ của các quý còn lại.

- Xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thu mẫu nước thải của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/2/2014 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý các loại chất thải nguy hại theo đúng quy định chung.

4- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-  Thực hiện công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.

- Tổ chức thanh, kiểm tra nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo về tài nguyên môi trường mới phát sinh theo thẩm quyền.

5- Các mặt công tác khác

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật các thông tin hoạt động trong ngành tài nguyên và môi trường lên trang Web của Sở.

- Thường xuyên bảo trì máy móc, hệ thống mạng trong Sở, đảm bảo an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống.

-  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2016 sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch.

- Xuất bản Bản tin quý II và xây dựng Kế hoạch xuất bản cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2016.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông, VNPT Tiền Giang tập huấn cho các công chức, viên chức của Sở về việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân giao dịch trực tuyến ở mức độ 3.

III- Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau:

- Tiếp tục kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các chính sách, pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho người dân thông suốt thực hiện.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính, các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực của ngành và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp, các ngành.

Trên đây là một số kết quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và các ngành có liên quan./.      

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường;                                                                                                                                        
- VP.TU;
- UBND Tỉnh;                                                                                   
- Sở KHĐT;                                                                     
- Cục TK;
- Ban tuyên giáo;
- Phòng TNMT cấp huyện;
- Lưu: VT, VP (T).                                                                       


UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016


 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số       /BC-STNMT  ngày    tháng     năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2016

Trong năm 2015

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

1

Lĩnh vực đất đai

138

42

96

117

103

14

21

18

01

02

-Trong 03 hồ sơ giải quyết quá hạn:

+ Có 02 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 01 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

2

Lĩnh vực môi trường

143

25

118

118

106

12

25

21

03

01

Trong 04 hồ sơ giải quyết quá hạn: + Có 01 hồ sơ đã trình UBND tỉnh.

+ Có 03 hồ sơ Sở đang tiếp tục giải quyết.

3

Lĩnh vực tài nguyên nước

154

26

128

127

124

03

27

27

0

0

 

4

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tổng cộng

435

93

342

362

333

29

73

66

04

03

 

 


UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tiền Giang, ngày ... tháng ..... năm 2016
 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số       /BC-STNMT ngày    tháng     năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 

S
T
T

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Hồ sơ không đủ điều kiện trả về CN VPĐKĐĐ cấp huyện

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

13

1

Châu Thành

2119

308

1811

1496

3

1493

33

13

20

590

 

2

Chợ Gạo

990

136

854

809

3

806

26

20

6

155

 

3

Gò Công Đông

1499

580

919

1143

0

1143

107

35

72

249

 

4

Gò Công Tây

920

79

841

655

1

654

15

0

15

250

 

5

TX Gò Công

572

68

504

413

0

413

20

5

15

139

 

6

Tân Phước

1146

158

988

916

0

916

77

16

61

153

 

7

Tân Phú Đông

334

64

270

303

0

303

15

2

13

16

 

8

TP Mỹ Tho

4864

677

4187

3360

65

3295

93

32

61

1411

 

9

Cái Bè

664

61

603

403

1

402

7

0

7

254

 

10

Cai Lậy

1333

149

1184

854

0

854

109

12

97

370

 

11

TX Cai Lậy

1428

142

1286

936

1

935

63

0

63

429

 

 

TỔNG

15869

2422

13447

11288

74

11214

565

135

430

4016

 

Tin liên quan
Mẫu biểu khảo sát hồ sơ và mét giá kèm theo Kế hoạch số 5543/KH-STNMT ngày 15/10/2018 về việc triển khai thực hiện công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018.    18/10/2018
Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin    25/07/2018
Biểu mẫu khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ, hiện trạng kho lưu trữ    20/07/2018
Biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018    16/07/2018
Báo cáo công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018    29/05/2018
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017    26/03/2018
Phiếu thu thập về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin    15/03/2018
Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016    08/08/2016
Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 7 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2016    08/08/2016
Báo cáo Công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016    08/08/2016

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 134
  Tổng lượt truy cập: 460762