Truy cập nội dung luôn

Nội dung

Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
18/04/2019

Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

DANH SÁCH THỐNG KÊ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG KHAI

 

Số TT Tên lĩnh vực công khai Tên văn bản đã thực hiện công khai Đường dẫn chứng minh việc đã thực hiện công khai
A. Lĩnh vực đất đai
1 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch 221/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
Công văn 3465/STNMT-QLĐĐ ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020. Xem chi tiết
2 Thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư - Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND. Xem chi tiết
- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
B. Lĩnh vực khoáng sản
1 Quy hoạch khoáng sản - Nghị Quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền đến năm 2020. Xem chi tiết
- Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; đã đăng báo công tỉnh tại số 214 ngày 01/1/2014. Xem chi tiết
2 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền về việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về hoạt động khoáng sản, thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường tài nguyên nước địa chất và khoáng sản khí tượng thủy văn, biển và hải đảo. Xem chi tiết
3 Về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản - Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
4 Các khoản thu ngân sách từ tài nguyên nước và khoáng sản - Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
C. Lĩnh vực môi trường
1 Về trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết
- Công văn 608/UBND-KT ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện thu phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem chi tiết

- Công văn ngày 16/01/2019 của Phòng Quản lý Môi trường Đề nghị công khai thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

 

Xem chi tiết
D. Chuyên ngành
1 Báo cáo công tác ngành Báo cáo số 6967/BC-STNMT ngày 26/12/2018 Báo cáo công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Xem chi tiết

 

Tin liên quan
Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020    20/08/2020
Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 19/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 06/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 17/7/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT    27/08/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    24/07/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    07/06/2019
Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018    18/04/2019
Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.    14/02/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 190
  Tổng lượt truy cập: 1425853