Định mức Kinh tế - Kỹ thuật Định mức Kinh tế - Kỹ thuật

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT
Thông tư qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất
Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất
Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UIBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UIBND tỉnh Tiền Giang
Quyết định ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa...
Quyết định số 2602/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định số 2602/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 theo mức tiền lương cơ sở...
Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và...
Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử...
Thông tư số 29/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư số 29/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước